Antrenör ve Sporcu Gözüyle Spor Yöneticilerinin Kararlarında Etik İlkelere Bağlılıklarının İncelenmesi (BEKO Basketbol Ligi Örneği)

Yeşer Eskicioğlu, Gazanfer Doğu, Selami Özsoy
1.604 1.185

Öz


Özet

Bu araştırma, spor örgütlerinden biri olan Beko basketbol ligi spor kulübü yöneticilerinin kararlarında, etik ilkelere bağlılıkları ile etik dışı davranışlara karşı tutumlarının incelen­mesi amacıyla yapılmıştır.

Araştırmada model olarak nitel araştırma yöntemi, olgu bilim (fenomoloji) deseni kul­lanılmıştır. Verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme ile standart açık uçlu sorular kullanılarak Beko Basketbol liginde yeralan 16 takımın antrenörleri ve takım kaptanları olmak üzere 32 kişi ile görüşülmüştür.

Görüşme verileri yazıya geçirilerek düzenlenmiş, anlamlı veriler saptanarak temalar çıkartılmış, temalar arası ilişkiler belirlenerek araştırma soruları altında düzenlenmiştir. Ortaya çıkan temalara bağlı olarak kodlar oluşturulmuş, bu işlem alanında uzman 4 akademisyen tarafından yapılmış ve veriler düzenlenerek araştırma sonuçları yazılmıştır.

Araştırma sonucunda etik ilkeler ve etik dışı davranışlar ile ilgili sorular ve katılım­cılardan çıkan kodlar doğrultusunda yöneticilerin kararlarında belirlemiş olduğumuz etik ilkeleri ne derece göz önünde bulundurdukları ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda bas­ketbol branşı yöneticilerinin kararlarında üzerinde durduğu ve göz ardı ettiği ilkelerde belirgin halde göz önüne koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Spor Yönetimi, Etik. 


Anahtar kelimeler


Yönetim, Spor Yönetimi, Etik

Tam metin:

PDF

Referanslar


ACHA EthicsCommitte(2010). “General Statement of Ethi- cal Principlesand Guidelines”. Journal of AmericanCollage- Health. Vol: 59. no:1. pp: 61-64.

Alabama J(2010). “BuildingCharacter in Sport Through:

Sport Ethics”.www.aces.edu Erisim Tarihi:10-09-2010

Arslan, A(2010). “Denetim Mesleginde Etik Prensipler”.

Finans, Politik veEkonomik Yorumlar Dergisi. Sayı: 540. s: 7- www.ekonomikyorumlar.comErisim: 26-10-2010

Bucher, A. C.;Wuest A. D. (1999). “Foundations of Physi- cal Education Exercise and Sport”. Newyork. McGraw-Hill- Companies. p:22.

Cevizci, A(2002). “Etige Giris”. İstanbul. Engin Yayıncılık. s:13

Carlsson, B.,Lindfelt M.(2010). “Legal and Moral Pluralism:

Normative Tensions in A Nordic Sports Model in Transition”. Sport in Society. Vol: 13. No: 4. pp: 18-733. Cohen, J. (2201). “Appreciating, Understanding and App- liying, Universal Moral Principles”. Journal of Consumer Mar- keting. Vol :18. Iss:7. pp:578-595.

De Sensi, J.T. andRosenberg, D. (1996). “Ethics in Sport

Management Morgantown”. WV: Fitness Information Techno- logy. p:3,11. Demir, M (2007). “Resmi ve özel ortaögretim kurumu yö- neticilerinin karar verme süreçlerinin etik değerler ve ilkeler açısından degerlendirilmesi”. YüksekLisans Tezi. İstanbul.

Dolaşır S. (2005). “Antrenörlerin Mesleki Etik İkelere

Uyma Düzeylerine İlişkin Antrenör ve Sporcu Görüşleri”. Doktora Tezi.,Ankara. s:13. Duffy M.,Passmore J.(2010). “Ethics in Coaching: An

Ethical Desicion Making Framework for Coaching Psycho- logists”. International Coaching Psychology Review. Vol: 5. No: Gauthier, J(2009). “Ethical Principlesand Human Rights”.

Building a Better WorldGlobally, Counnselling Psychology, Vol22: pp: 25-32. Gibson, J; Ivancevich, J.M.;DonnellyJr, J.(1994). “Orga- nizations”. USA. Eighth Edition. s: 608.

Gülenç, K.(2006). “Etik Kuramsal Bir Degerlendirme”.

Felsefe Ekibi İnternetDergisi. Sayı 5. Holme, C., (2008). “ Bussiness Ethics- part One: Does it

Matter?”. Industrialand Commmercial Trainnig. Vol:40, Iss:5, pp: 248-252. Hotsa, M. (2008). “Ethicsand Sport: Whose Ethics, Which

Ethos- A Prolegomenon”. Slovenia. Kinesiology. Num:40/1. pp:89-95. Hsu, L.(2004). “Moral Thinking, Sport Rules and Educa- tion”. Sport Educationand Society. Vol: 9. No 1. pp.143-154.

Kalkandelen, H. (1997). “Örgütlerde Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro”. Ankara. Anı Yayıncılık.

Karademir T., Devecioğlu S., Özmaden M(2010). Niğde

Üniversitesi Beden EğitimiSpor Bilimleri Dergisi. Cilt: 4. Sayı: sayfa: 77-87. Kayser, B.,Mauron, A., Miah, A., “Current Anti-doping Po- licy: A Critical Appraisal” BMC Medical Ethics. www.biomed- central.com Erisim Tarihi :20.08.2010.

Küçükkaraduman, E. (2006). “İlkögretim Okul Müdürleri- nin Etik Davranışlarının İncelenmesi”, Ankara.

Murphy, J(2000). “Shipman, Implementation of theInters- tate School Leaders Licensure Consortium Standarts” INT. J.

Leadership in Education. Vol:3.No:1. P:17-39. O’Boyle, E.J.,Dawson, L.E(1992). “ The American Marke- ting Association Code of Ethics: Instructionsfor Marketers”.

Journal of Business Ethics. Vol:11. P.921-932. Perkins, M. “International Lawand The Searchfor Univer- sal Principles in Journalism Ethics”. Journal of Mass Media Ethics. Vol:17. No:3. pp:193-208. Rendtorff, J. D.(2009). “ Basic Ethical Principles App- lied To Service Industries”. The Service Industries Journal. Vol: No: 1. pp: 9-19.

Sağır C.,“Karar verme sürecini etkileyen faktörler ve ka- rar verme sürecinde etiğin önemi: uygulamalı bir araştırma”. Edirne. Trakya Üniversitesi SoysalBilimler Enstitüsü. Yayın- lanmamış Yüksek Lisans Tezi. Tosun, K., (1992). “ İşletme Yönetimi”. Ankara. Sava ş yayınları. (6. Baskı). s: 5.

Yıldırım, A; Simsek, H. (2005). “Sosyal Bilimlerde Nitel

Araştırma Yöntemleri”. Ankara. Seçkin Yayınevi. 5. Baskı. Yıldız, M.,Fisekçioglu B., Çaglayan H. S., Tekin M., Sirin E. F., Akyüz M(2007). “Futbol Sosyo – Ekonomik Yapısının