BURSA İLİ SPOR BASIN GÖREVLİLERİNİN NİTELİKLERİ VE BEKLENTİLERİ

ŞENAY KOPARAN
641

Öz


Günümüzde spor ve spor basını; toplumsal yapı ve yaşam İçinde ekonomik, kültürel ve politik görevler üstlenmiştir. Bu görevlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi
İse ancak sağlıklı bir yapıya ve işlerliğe sahip olması ile mümkün olacaktır. Spor basının İşlevlerinin başında bireylere bilgi ve haber vermek gelmektedir. Bir ürün olarak haber ve bir süreç olarak haber verme, kuramsal ve haber verme etiğİ açılarından
belli ölçütlere dayanmalı ve belli özellikler taşımalıdır. Bu ölçütlerin spor medyası
mensupları tarafından değerlendirilmesinde ve nitelikli hale getirilmesinde hedef kitlenin İlgi ve bilgi düzeyiyle örtüşerek, önem, sadelik, açıklık, kesinlik, doğruluk gݬbİ basının temel ilkelerini yansıtacak özelliklere sahip olması gerekmektedir (Kaya 2000). Bu gerekliliklerin varlığına dayanarak planlanan bu çalışmanın amacı; spor basınında
yer alan ve spor haberleri ile İlgili olarak çalışan basın mensuplarının nitelik ve beklentilerinin neler olduğunu tespit etmek olarak belirlenmiştir.
Çalışmaya Bursa bölgesinde halen çalışmakta olan yaşları 20-58 arasında değişen 8'i bayan, 56'sı erkek olmak üzere toplam 64 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Gönüllüler tarafımızdan hazırlanan 40 soruyu içeren bir anket formu uygulanmıştır. Anketler ve- 

rilen yanıtlar Excel MS programında yüzdesel olarak değerlendirilmiştir.
Dünyada ve ülkemizde geniş ilgi alanı olan sporda, spor haberciliğinin bu İş için eğitilmiş
ve deneyimli kişiler tarafından yürütülmesinin sağlanması gerekmektedir. Böylece
sporun kitlelere hedeflenen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda bilinçli kanallarla
ulaştırılması sağlanmış olacaktır. Yaptığımız bu çalışma sonucunda Bursa bölgesinde
görev yapan spor medya çalışanlarının haber yapımında ; haber gereklerine ve basın
ilkelerine uygun olarak haber oluşturdukları, kendilerini geliştirmeye dayalı olarak
teknolojiden yararlandıkları ve bu anlamda kendilerini başarılı buldukları, ancak daha
fazla özel haklara sahip olmak istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların
spor basının uzmanlık gerektirdiğini belirterek, üniversitelerin basın-yayın bölümleri
İle Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinin bu alana hizmet edecek eğitilmiş personelin
sağlanması için İş birliği yapmaları gerektiğini vurgulamışlardır.
Anahtar kelimeler: Spor basını, spor haberi