ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KATILIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

FERUDUN DORAK
739

Öz


ÖZET
Bireylerin spora katılımı, modernleşme süreci içerisinde yer alan toplumlar açısından son derece Önemli bir fonksiyon halini almıştır. Spora katılımın nitelik ve nicelik olarak
boyutlarının belirlenmesi, konuya ilişkin yatırımların daha bilinçli olarak yürütülmesine
yardımcı olacaktır. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin spora katılım düzeylerinin
belirlenebilmesi amacı İle yapılmıştır.
Bu çalışmada, Ege, Celal Bayar ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde okuyan 365'i erkek ve 259'u bayan olmak üzere toplam 624 üniversite öğrencisine anket uygulanmış ve görüşleri alınmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri çalışmaya alınmamışlardır.
Anketlerden elde edilen veriler yüzdelerle açıklanmış ve ki-kare analizi ile aralarında ilişki aranmıştır.
Anketten elde edilen bulgularda, üniversite öğrencilerinin % 9.3'ü çok sık olarak spor
yaptıklarını belirtirken, % 8.8'i ise hiç spor yapmadığını belirtmiştir. Spora katılan üniversite
öğrencilerinin % 42.7'si haftada en az bir kere spor yaptığını, spora katılım nedenleri
arasında ise en önemli nedenin % 45 İle sağlık amaçlı olduğu görülmektedir.
Üniversite Öğrencilerinin en çok yaptıkları sportif etkinlikler arasında ilk sıraları fut¬