LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIK İÇİN SPOR YAPMA VE SOSYAL DESTEK İLİŞKİSİ

H.Can İKİZLER
804

Öz


Lise öğrencilerinin sağlık amaçlı spora yönlenmeleri sürecinde sosyal faktörlerin oynadığı rolün derecesini belirlemek için İstanbul'daki liselerde öğrenim görmekte olan 264'ü erkek (% 67.9) ve 125'i de kız (%32.1) olmak üzere toplam 389 öğrenciye özel olarak hazırlanmış bir anket uygulanmıştır. Likert tekniğine uygun olarak hazırlanmış olan ankette, örnek bireylerden, beş dereceli cevap seçeneklerinde yer alan ifadelere ne ölçüde katıldıklarını işaretlemeleri istenmiştir.
Bağımsız değişken olarak öğrencilerin cinsiyetleriyle spor yapma sıklıkları alınmıştır. Çalışmamıza katılmış olan öğrencilerin spor yapma sıklıklarındaki artış ile aileden ve çevreden aldıkları destekle ilgili algılama artışı arasında anlamlı bir İlişki bulunmuştur (p< ,05). Bu açıdan
erkek ve kız öğrenciler arasında anlamlı bir fark yoktur. Aradaki fark İstatistiksel açıdan anlamlı
olmasa da, kız öğrencilerin (X= 3,15) erkeklere göre (X= 2,85) sosyal çevreden daha fazla
etkilendikleri ve spor faaliyetine daha fazla ara vermek durumunda kaldıkları görülmektedir. Erkek öğrencilerin sosyal olumsuzluklarla daha İyi başaçıkabiidiği anlaşılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Sağlık için spor, sosyal destek