ELİT VE ELİT OLMAYAN ERKEK BASKETBOLCULARDA HEDEF YÖNELİMİ VE GÜDÜSEL İKLİMİN , YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİNDE DENEYİM SÜRESİNİN ROLÜ

TURHAN TOROS
726

Öz


Bu çalışmanın amacı, elit ve elit olmayan erkek basketbolcularda hedef yönelimi, güdüsel iklim
ve yaşam doyumunun, spor yapma süresine bağlı olarak değerlendirilmesidir. Çalışmaya 148 elit basketbolcu ve 88 elit olmayan basketbolcu katılmıştır. Basketbolcuların hedef yönelimleri
''Sporda görev ve ego yönelim ölçeği", güdüsel iklimleri "Sporda algılanan güdüsel iklim
ölçeği" ve yaşam doyumları ise "Yaşam doyumu ölçeği" ile belirlenmiştir. Elde edilen verilerin
analizinde betimsel istatistik ve pearson korelasyon analizi istatistiksel tekniklerine başvurulmuştur
(SPSS 7.5 version). Elde edilen bulgularda, ustalık iklimi ile spor yapma yaşı (-0,195 ; p< 0,003) anlamlı düzeyde tersine ilişkilidir. Yaşam doyumu ile spor yapma yaşı (0,216 ; p< 0,001) arasında anlamlı düzeyde ilişkiler ortaya çıkmıştır. Sporcunun, spor yapma süresi (yaşı) arttıkça, görev yöneliminin düştüğü gözlenmiştir. Sonuç olarak elit olmayan sporcuların spor yapma yaşı arttıkça onların görev yönelimli olmaları da artmaktadır.
Anahtar kelimeler: Hedef yönelimi, görev ve ego yönelimli hedefler, güdüsel İklim, ustalık ve performans iklimi, yaşam doyumu, elit ve elit olmama, spor yapma yaşı (deneyim), deneyim süresi.