ELİT VE ELİT OLMAYAN SPORCULARDA, HEDEF YÖNELİMİ, MOTİVASYONEL İKLİM VE YAŞAM DOYUMU DEĞİŞKENLERİNİN YAŞA BAĞLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Turhan TOROS
1.120

Öz


Bu çalışmanın amacı, elit ve elit olmayan erkek baskelbolcularda hedef yönelimi, güdüsel iklim
ve yaşam doyumunun, yaşa bağlı olarak ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmaya 148 elit ve 88 elit olmayan basketbolcu katılmıştır. Basketbolcuların hedef yönelimleri "Sporda görev ve ego yönelim
ölçeği", güdüsel iklimleri "Sporda algılanan güdüsel İklim ölçeği" ve yaşam doyumları ise "Yaşam doyumu ölçeği" ile belirlenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistik, var-yans analizi ve pearson korelasyon analizi istatistiksel tekniklerine başvurulmuştur (SPSS 7.5 version). Elde edilen bulgularda, her iki yaş grubuna göre sporcuların ustalık iklimi ve yaşam doyumu ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmıştır. Sonuç olarak genç sporcuların ustalık iklimine
daha fazla önem verdikleri, yaşlı sporcuların ise daha fazla yaşam doyumuna sahip oldukları
görülmektedir. Görev yönelimi, ego yönelimi ve performans İkliminde sporcunun yaşı açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Anahtar kelimeler: Hedef yönelimi, görev ve ego yönelimli hedefler, güdüsel iklim, ustalık ve performans iklimi, yaşam doyumu, elit ve elit olmama.