LİDER DAVRANIŞININ BİREYSEL VE TAKIM SPORLARINDA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Birol Doğa
667

Öz


ÖZET
Bu çalışmanın amacı sporcuların, antrenörleri için tercih ettikleri lider davranışının 5 boyutunun
incelenmesidir.
Lider davranışının her bir boyutu, cinsiyet, spor yılı ve ekonomik durumlara göre karşılaştırmalı
olarak incelendi. Bireysel ve takım sporları arasında farklılıklar araştırıldı. İstatistiki olarak, T Testi, ANOVA, Scheffe ve Pearson Testleri ile Ki-kare Testi uygulanmıştır. Demokratik davranış boyutunun branşlara göre karşılaştırması yapıldığında; atletizm sporu yapanlarla,
karate sporu yapanlar ve basketbol sporu yapanlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(p<0,05). Takım sporuyla ilgilenen sporcuların, Eğitim ve Öğretim, Sosyal Destek ve Toplam puan olarak anlamlı korelasyon içindeydi.
Anahtar kelimeler: Lider davranışı, demokratik davranış boyutu, takım sporu