AMATÖR SPORCULARDA SİGARANIN SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİSİ

Hülya AKDUR
698

Öz


Amaç: Bu çalışmanın amacı amatör olarak spor yapan ,sigara İçen ve içmeyen kişilerin solunum
fonksiyonlarını araştırmaktı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya üniversite öğrencileri arasından
amatör olarak spor yapan 99 erkek gönüllü olarak.katıldı Olguların yaş aralığı 17-22 ve yaş ortalaması 19.2+1.58'di. Olguların zorlu vital kapasite (FVC), zorlu ekspirasyon 1. Saniye volümü (FEVj) TEV-j'in FVC'ye oranı (FEVf/FVC%), zorlu ekspirasyon en yüksek akış hızı
(PEF), zorlu ekspirasyon ortası akış hızı (FEF 25-75) ve vital kapasitenin %25, %50, ve % 75'in-deki akış hızları (Vmax25,Vmax50,Vmax75) kaydedildi. Her gönüllü için Avrupa Solunum Derneği'nin (ERS) 1993 yılı verilerine göre öngörülen değerler ayrı ayrı hesaplanıp ölçülen değerlerle karşılaştırıldı. Bulgular: Olgularımızın değerleri Avrupa normal değerleri İle karşılaştırıldığında
tüm parametrelerdeki farklar olgularımızın lehine istatistiksel yönden ileri derecede
anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Ayrıca sigara içen grubun solunum fonksiyon değerleri, içmeyen gruba göre daha düşüktü. Fakat sadece PEF değeri İstatistiksel yönden anlamlıydı (p<0.005). Sonuç: Bu veriler sporcularımızın solunum fonksiyonları değerlerinin Avrupa normallerinden
daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca sigara İçiminin solunum fonksiyonlarını
önemli ölçüde etkilediği bulunmuştur. Bu nedenle toplum sağlığı açısından gençlere, özellikle sporculara sigaraya başlamama veya içenlere bırakma konusunda gerekli eğitim verilmelidir.
Anahtar kelimeler: Solunum fonksiyon testleri, sporcu, sigara kullanımı