FUTBOLCULARDA KALÇA POZİSYONUNUN DİZ KUVVETLERİNE ETKİSİNİN İZOKİNETİK TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bülent BAYRAKTAR
712

Öz


ÖZET
Bu çalışına kalça pozisyonu ile diz ekstansiyon-fleksiyon kuvvetlerinde oluşan değişiklikler arasındaki
ilişkiyi ortaya koymak amacı ile düzenlendi. Bu nedenle yaşları 18-20 arasında değişen 20 amatör futbolcu üzerinde çalışıldı. Kuvvetlerde oluşan değişiklikler İzokinetik dinamometre (Cybex 350 Extremity System) kullanılarak gösterildi. Test amaçlı 2 pozisyon seçildi. Birinci pozisyon;
diz ve kalçanın 90 derece fleksiyonda olduğu oturma pozisyonu, ikinci pozisyon ise kalçanın nötral pozisyon aldığı yüzüstü yatar pozisyon idi. İzokinetik diz ekstansiyon-fleksiyon testleri futbolcuların sezon öncesi döneminde ve iki test arasında iki tam gün zaman bırakılarak
uygulandı. Testlerde, 60, 180 ve 300 saniyede hamstring ve kuadriseps kuvvetleri ölçüldü. Bütün sonuçlar eşleştirilmiş serilerde t-testi İle değerlendirildi (p<0.05). İstatistiksel çalışmalara göre tüm hızlarda oturur pozisyondaki kuvvetler yüzüstü pozisyona göre yüksek bulundu. Aynı
zamanda iki test pozisyonunda, fleksiyondaki kuvvet değişikliği ekstansiyonda oluşan kuvvet
değişikliğinden büyüktü.
Anahtar kelimlen Kalça açısı, kuvvet-pozisyon ilişkileri, izokinetik test, futbolcu