YAŞAM DOYUMU AÇISINDAN ELİT VE ELİT OLMAYAN SPORCULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turhan TOROS
801

Öz


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, erkek basketbolcularda, yaşam doyumunun, elit ve elit olmama açısından değerlendirilmesidir. Çalışmaya 90 elit basketbolcu ve 85 elit olmayan bas-ketboicu katılmıştır. Basketbolcuların yaşam doyumları "Yaşam doyumu ölçeği" ile belirlenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel İstatistik ve varyans analizi İstatistiksel
tekniklerine başvurulmuştur (SPSS 7.5 version). Elde edilen bulgularda, elit ve elit olmayan sporcuların yaşam doyumu ortalamalarının İstatistiksel bakımından anlamlı düzeyde farklılaştığı ortaya çıkmıştır (Fp 174= 5,824, P< 0,008). Sonuç olarak,
elde edilen bu farklılaşmaya elit sporcuların yaşam doyumu ortalamalarının elit olmayanlara göre yüksek olması neden olmuştur. Buna göre elit sporcuların yaşam doyumu ortalamaları, elit olmayanlardan daha yüksektir ve farklılaşmanın kaynağı elit sporculardır.
Anahtar kelimeler: Elit sporcu, elit olmayan sporcu, yaşam doyumu