GENÇ AMATÖR YÜZÜCÜLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU VE ESNEKLİĞİN İNCELENMESİ

Yard. Doç. Dr. Hülya AKDUR
1.342

Öz


ÖZET
Bu çalışma, yaş ortalaması 14.8 ±0.7 ve yaş aralığı i 1-17 olan erkek amatör yüzücülerin
vücut kompozisyonunda ve esnekliklerinde olası değişiklikleri saptamak amacıyla
planlanmıştır.
Denizli, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Atatürk Yüzme Havuzunda ortalama 15.7 aydır antrenmanlı olarak yüzen 17 sağlıklı genç çalışmaya alınmıştır.
Vücut kompozisyonunda; yağ yüzdelerine, alt ekstremite uzunluk ölçümlerine, çap ölçümlerine, vücut kitle indekslerine, esneklik testlerinde ise, gövde lateral fleksiyo-nu, "s/f and reach" testine ve alt ekstremitede kalça fleksiyon testine bakılmıştır. Ayrıca
olguların yüzme stilleri ve mesafeleri de çalışmada değerlendirilmiştir.
Kısa mesafe amatör genç yüzücülerde elde ettiğimiz veriler, Pearson korelasyon analizi
ve t- fesi/ kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçta yüzücülerin yüzme stilleri ile esneklikleri arasındaki ilişki, istatiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).
Anahtar Kelimeler: Antropometri, vücut kompozisyonu, yüzme, esneklik.