Futbolcu Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin İncelenmesi

Yahya Polat
1.861 627

Öz


ÖZET
Araştırmada, 9-11 yaş gruplarındaki futbolcu çocukların fiziksel uygunluk düzeylerinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
Futbolcuların, yaş, boy, kilo, beden kitle indeksi (BKİ), dikey sıçrama, anaerobik güç,
maksimal oksijen kullanımı (VO2max.), esneklik, 30 m sprint, vücut yağ yüzdesi (VYY),
vücut yağ kitlesi (VYK), yağsız vücut kitlesi (YVK) parametreleri ölçülmüştür.
İstatistiki analizler için SPSS adlı paket programı ile One-Way Anova ve Tukey HSD testi
kullanılmıştır.
Gruplar arası karşılaştırma sonucu, esneklik, VYY parametrelerinde anlamlı farklılık bulunamamıştır.
BKİ, anaerobik güç, VYK parametrelerinde p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık
bulunurken, boy, kilo, dikey sıçrama, 30 m sprint, YVK ve VO2max parametrelerinde
p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur.
Sonuç olarak, futbolcu çocukların fiziksel, fizyolojik ve antropometrik değerleri açısından
9-10 yaşları arasındaki gelişimler fazla belirgin değilken, 10-11 yaşları arasında bahsedilen
değerler daha gelişmiş gözükmektedir.
Anahtar kelimeler: Futbol, Çocuk, Fiziksel Uygunluk


Tam metin:

PDF