İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Ve Meslek Gruplarına Göre Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi

Mehmet Öztürk
1.457 923

Öz


ÖZET
İnsanların yaşam tarzları, yeni teknolojik gelişmelerin sağladığı konfor nedeniyle sürekli
değişime uğramakta, fiziksel aktivite ile ifade edilen etkinliklerin azalmasına neden olmaktadır.
Fiziksel aktivitedeki bu azalmanın sonucu olarak ortaya çıkan hastalıklar da
büyük bir halk sağlığı sorununu ortaya çıkarmaktadır. 1900'lü yıllarda en sık görülen ve
ölüme neden olan hastalıklar sırasıyla zatürre, verem ve ishal iken, günümüzde hareket
azlığına bağlı olarak gelişen kalp hastalığı, kanser ve inme (felç) olarak sıralanmaktadır.
Bu nedenlerle, bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenerek, fiziksel aktivite düzeyleri
düşük bireylerin fiziksel aktiviteye yönlendirilmesinin sağlanması, toplum sağlığı açısında
büyük önem arz etmektedir.
Bu araştırma, İstanbul Üniversitesinde görev yapan gönüllü öğretim elemanlarının fiziksel
aktivite düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Deneklerin fiziksel aktivite düzeylerini
belirlemek üzere, geçerliliği ve güvenirliliği Karaca (2000) ve arkadaşları tarafından
yapılmış olan Fiziksel Aktivite Düzeyini Araştırma (FADA) anketi kullanılarak yapılmıştır.
Anket, deneklerin çalıştıkları iş türünü, ev işlerini, hobilerini, uyku sürelerini, merdiven kullanmalarını,
ulaşım ve spor aktivite düzeylerini sorgulamaktadır. Araştırmaya, yaş ortalaması
34,802 ± 9,003, beden ağırlığı ortalaması 60,198 ± 7,903 olan 101 bayanlar ile yaş
ortalaması 35,942 ± 7,729, beden ağırlığı ortalaması 83,841 ± 14,960 olan 69 erkek ve toplam
170 gönüllü öğretim elemanı (profesör, doçent, yardımcı doçent, PhD ve Araştırma
görevlisi) katılmıştır. Anketten elde edilen verilere göre, deneklerin beden kütle indeksleri
(BKİ) bayanlarda 22,295±2,908, erkeklerde ise 26,569 ± 3,684 olarak bulunmuştur. Deneklerin
farklı aktivitelere göre, beden ağırlıkları başına saatte harcadıkları kaloriler (KH)
ortalaması bayanlarda 44,195± 9,428, erkeklerde de 42,461±12,007 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin değerlendirilmesi, SPSS istatistik programı aracılığıyla yapılmıştır. Bağımlı ve bağımsız
değişkenler arasındaki ilişkiler yanında, grup ortalamalarının karşılaştırılması da yapılmıştır.
Sonuç olarak, bu çalışmaya katılan deneklerin BKI değerlerine bakıldığında yapısal olarak
bayanlar normal düzeyde, erkekler ise hafif şişman oldukları görülmektedir. Deneklerin
fiziksel aktivite düzeyleri ise orta düzeyde bulunmuştur. Unvanlara göre bayan
öğretim elemanlarının BKİ değerleri arasında fark bulunmazken erkek deneklerin ortalamaları
arasında fark bulunmuştur (p<0,05).
Anahtar Kelimeler: Fiziksel Uygunluk, FADA, Öğretim Elemanı


Tam metin:

PDF