Kaynaştırma Grubu ile Eğitilebilir Zihinsel Engelli Grubun Ritm ve Dans Çalışmaları Yoluyla Beceri Düzeylerinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi

Çağla Karacan
1.734 1.214

Öz


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, kaynaştırma grubu ile eğitilebilir zihinsel engelli çocukların ritim
eğitimi ve dans çalışmaları aracılığıyla beceri düzeylerinde meydana gelen değişimlerin
incelenmesidir. Çalışmaya toplam 35 çocuk katılmıştır (yaş ortalaması ±9). Çalışmaya
gönüllü olarak katılan çocuklar kaynaştırma grubu (27 kişi) ve eğitilebilir zihinsel engelli
grup (8 kişi) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Çalışmalar, günde 1 saat ve haftada 1 gün
olmak üzere toplam 12 hafta süresince devam etmiştir. Çocukların beceri düzeylerinde
meydana gelen değişimlerin belirlenmesi amacıyla 5'li likert skalası kullanılmıştır. Bu skalada,
çok iyi yapıyor, az yapıyor, yapıyor, yapamıyor ve hiç yapamıyor ifadeleri yer almaktadır.
Denekler bu ölçeklere göre iki farklı gözetmen tarafından değerlendirilmişlerdir.
Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programında değerlendirilmiştir. Deneklerin ön-test
son-test değerleri arasındaki farklar Wilcoxon testi ile denekler arasındaki farklar ise Mann
Whitney-U testi ile analiz edilmiştir. Kaynaştırma grubu ile eğitilebilir zihinsel engelli grup
arasında beceri düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır
(p>0,05). 12 haftalık çalışma sonrasında her iki grubun ön-test son-test değerleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0,05) . Sonuç olarak
bu tür rekreatif etkinliklere katılımın eğitilebilir zihinsel engelli bireylerin beceri düzeylerinde
anlamlı düzeyde gelişmeler sağladığı gözlemlenmiştir. Bu tür etkinliklere katılım, engelli
bireylerin birbirlerini model alarak gelişimlerine önemli katkı sağlayarak öz güvenlerini
kazanmalarına, sosyalleşmelerine ve kendi akranları ile diğer engelli bireylerle olan ilişkilerinin
olumlu yönde gelişmesinde etkili olabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma, Dans, Eğitilebilir Zihinsel Engelli


Tam metin:

PDF