5-6 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Yaratıcı Drama Ve Modern Dans Etkinliklerinin Çocukların Sosyal Gelişimine Etkisi

Betül Bayazıt
4.388 866

Öz


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, 5-6 yaş grubu çocuklara yaptırılan yaratıcı drama ve modern dans etkinliklerinin
çocukların sosyal gelişimine olan etkisinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
Bu çalışma, Kocaeli ili Özel İlgi Evi Anaokulu'nda yaratıcı drama ve modern dans etkinlikleri
yaptırılan 5-6 yaş grubu çocuklardan rastgele seçilmiş 16 kız, 16 erkek olmak üzere toplam
32 çocuğu kapsamaktadır. Uygulanan serbest zaman etkinlikleri (yaratıcı drama ve modern
dans) haftada 3 gün, günde 2 saat olmak üzere toplam 8 hafta devam etmiştir. Çalışmalara
katılan çocuklara yönelik olarak hazırlanan sosyal gelişim anketi, serbest zaman etkinlikleri
öncesinde ve sonrasında çocukların ailelerine uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan anket soruları
daha önce yapılan anketlerden seçmece olarak alınıp araştırmacı tarafından oluşturulmuştur.
Çocukların ailelerine uygulanan 14 soruluk sosyal gelişim anketi “evet” ve “hayır”
seçeneklerinden oluşmaktadır.
Araştırmada elde edilen veriler, frekans ve yüzde değerleri alınarak tablolar haline getirilmiştir.
Etkinlikler sonrasında elde edilen bazı sonuçlara bakıldığında; 28 (% 87,5) çocuğun
toplum içinde duygularını rahatlıkla ifade edebildiği, 31 (% 96,9) çocuğun kendisi ile ilgili sorulara
uygun cevaplar verdiği, 32 (% 100) çocuğun sorumluluk alma ve kurallara uyma davranışlarını
gösterdiği belirlenmiştir.
Rekreatif etkinliklere küçük yaşlarda başlanılması; çocukların ailesi ve çevresiyle pozitif ilişkiler
kurabilmesine, aktif yaşam biçimi ve sağlık bilinci kazanabilmelerine, ayrıca kişisel değerlerini
pozitif yönde geliştirebilmelerine önemli ölçüde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okulöncesi Eğitim, Yaratıcı Drama, Modern Dans, Sosyal Gelişim


Tam metin:

PDF