15 Yaş Çocuklarının Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin İncelenmesi

Yahya Polat
1.871 574

Öz


ÖZET
Araştırmada, 15 yaş çocukların fiziksel uygunluk düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmaya 15 yaş grubunda bulunan futbolcu (n:37), fitness (n:51) ile Sedanter (n:51)
olmak üzere toplam 139 (Erkek) çocuk gönüllü katılmıştır.
Deneklerin yaş, Boy uzunluğu, Vücut ağırlığı, beden kitle indeksi (BKİ), vücut yağ yüzdesi
(VYY), vücut yağ kitlesi (VYK), yağsız vücut kitlesi (YVK), dikey sıçrama, anaerobik güç,
maksimal oksijen kullanımı (VO2max.), esneklik, 30 m sprint, bacak, El kavrama ve sırt
kuvveti parametreleri ölçülmüştür.
İstatistiki analizler için SPSS adlı paket programı ile One-Way Anova ve Tukey HSD testi
kullanılmıştır.
Gruplar arası karşılaştırma sonucu, boy ve bacak kuvveti parametrelerinde p>0.05 düzeyinde
anlamlı farklılık bulunamamıştır. Sırt kuvveti parametresinde ise p<0,05 düzeyinde
anlamlı farklılık bulunurken, kilo, BKİ, VYY, VYK, YVK, dikey sıçrama, anaerobik
güç, aerobik güç, esneklik, pençe kuvveti ve 30 m sprint parametrelerinde parametrelerinde
p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur.
Sonuç olarak; futbol ve fitness aktivitesi yapan çocukların fiziksel uygunluk düzeylerinin
aynı yaş grubu sedanter bireylere göre daha üst düzeyde gelişim gösterdikleri düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Futbol, Fitness, Sedanter, Fiziksel Uygunluk


Tam metin:

PDF