Genç Basketbolcularda Pliyometrik Antrenmanın Diz Ekstansiyon ve Fleksiyon İzokinetik Kuvvet Değerlerine Etkisi

İsa Sağıroğlu
2.123 1.551

Öz


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, yarışma sezonu içerisinde iki farklı antrenman sıklığında yapılan
pliyometrik egzersizin iki farklı açısal hızda dominant ve nondominant bacak konsantrik
izokinetik kuvvet değerlerine etkisini incelemektir. Bir spor kulübünün yaş ortalaması
15,77 ±0,87 olan genç erkek basketbol takımı oyuncuları çalışmaya alınmıştır. Toplam 18
sporcu tarafsız ve eşit sayıda (n=6) iki deney ve bir kontrol grubu olmak üzere üç gruba
ayrılmıştır. Deney gruplarından biri haftada bir gün diğeri ise haftada üç gün süreyle rutin
basketbol antrenmanını takiben drop jump pliyometrik egzersizi uygulamış ve ardından
gerdirme egzersizi yaparak çalışmayı tamamlamıştır. Kontrol grubu ise rutin basketbol
antrenmanı sonrası gerdirme egzersizini yaparak çalışmayı sonlandırmıştır. Çalışma
sekiz hafta boyunca devam etmiştir. Ölçümler sekiz haftalık egzersiz öncesinde ve sonrasında
yapılmıştır. Çalışmaya katılan tüm sporcuların her iki diz izokinetik konsantrik kuvvet
ölçümleri 60° ve 240° / saniye'lik hızlarda Cybex norm bilgisayarlı izokinetik dinamometrede
(Cybex International, Inc. Ronkonkoma, NewYork, USA) değerlendirilmiştir. Kas
kuvveti özelliği olarak zirve tork parametresi kullanılmıştır. Çalışmada üç grup arasındaki
istatistiksel karşılaştırmalar, Kruskal Wallis test yöntemine göre bağımlı değişkenlerin ortalama
değerleri alınarak hesaplanmış ve farkların anlamlılık düzeyleri için Mann-Whitney
U testi ile Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek testi yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak
kabul edilmiştir. Çalışmalar sonunda pliyometrik egzersiz gruplarının her ikisinde ve
her iki açısal hızda da konsantrik izokinetik diz ektansiyon ve diz fleksiyon zirve tork değerleri
çalışmalar öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı gelişme göstermiştir (p<0,05).
Haftada üç gün pliyometrik egzersiz yapan grupta, kontrol grubu ve haftada bir gün pliyometrik
egzersiz yapan gruba göre konsantrik izokinetik diz ektansiyon ve diz fleksiyon
zirve tork değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış saptanmıştır (p<0,05). Konsantrik
izokinetik diz ekstansiyon ve fleksiyon zirve tork değerleri sekiz hafta süreyle pliyometrik
antrenman yapan gruplarda artarken, kontrol grubunda değişiklik göstermemiştir. Ayrıca
haftada üç gün pliyometrik egzersiz yapan grupta saptanan artış, haftada bir gün egzersiz
yapan gruptan anlamlı olarak fazladır.
Anahtar Kelimeler: Pliyometrik Antrenman, İzokinetik Kuvvet, Zirve Tork


Tam metin:

PDF