Elit Bayan Futbolcuların Sezon Boyunca Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi

Ömercan Göksu
1.502 597

Öz


ÖZET
Bu çalışma ile; elit düzeydeki Türk bayan futbolcularının bir sezon boyunca fiziksel ve fizyolojik
parametrelerinin değerlendirilmesi ve sezon süresince bayan futbolcularda meydana
gelen fiziksel ve fizyolojik parametrelerdeki değişikliklerin belirlenmesi amaçlandı.
Araştırmaya, yaş ortalaması 22,2±3,0 yıl, boy ortalaması; 164,2±5,8 cm ve vücut ağırlık
ortalaması 59,7±8,6 kg olan Kuzey spor bayan futbol takımının 20 bayan futbolcusu katıldı.
Ölçümler sonucu elde edilen verilerin istatistik analizi, SPSS 11.0 for Windows paket programı
kullanılarak yapıldı. Ölçümler sonrasında elde edilen verilerin aritmetik ortalamaları,
standart sapmaları, ortalamalar arası farkları bulundu. Araştırmaya katılan deneklerin ölçümler
sonrasında elde edilen verilerin birbirleri ile karşılaştırılması ve ortalamalar arası
farkların anlamlılık düzeylerini belirleyebilmek için “Paired Samples T Test” kullanılarak 0.05
ve 0,01 anlamlılık düzeyinde incelendi.
Sonuç olarak; elde edilen veriler ışığında genelde ölçülen bütün parametrelerde istatistiksel
olarak anlamlı farklar bulundu. Bu farkların; yapılan maç ve antrenman programlarının
sonucunda yüklenmelerin etkisine bağlı olarak ve I. ölçüm öncesine kadar geçen sürede
deneklerin uzun süre antrenman yapmamalarına paralel olarak ilk ölçümlerinde oldukça
düşük olan parametrik değerlerin daha sonraki ölçümlerde, antrenman ve müsabakaların
etkisiyle artmasının sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir.
Anah tar Ke li me ler: Elit Bayan Futbolcu, Fiziksel, Fizyolojik


Tam metin:

PDF