10-12 Yaş Bayan Yüzücülere Uygulanan Sekiz Haftalık Dinamik Germe Egzersizlerinin Esneklik Gelişimi Üzerine Etkisi

Ömercan Göksu
2.652 1.310

Öz


ÖZET
Araştırma; 10-12 yaş grubu yarışmacı bayan yüzücülerde 8 haftalık dinamik germe (streching)
egzersizlerinin esneklik gelişimi üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Araştırma,
deney grubunu; Galatasaray Spor Kulübünde, yaş ortalaması; 11,08±0,7 yıl, vücut
ağırlık ortalaması 37,08±4,8 kg, boy ortalaması; 150±8,6 cm, olan 12 sporcu ve kontrol grubunu
ise; Yeşilyurt Spor Kulübünde yaş ortalaması; 10,8±0,8 yıl, vücut ağırlık ortalaması
38±3,3 kg, boy ortalaması; 148,8±6,5 cm olan 8 sporcu, toplam 20 genç bayan yüzücünüm
gönüllü katılımıyla oluşturulan gruplarla yapıldı.
Deney ve kontrol gruplarına haftada 12-18 saat süre ile 8 haftalık kara ve yüzme antrenmanları
uygulandı. Deney grubuna; 8 haftalık bu antrenmanlara ek olarak antrenmanın ısınma
bölümünde; haftada 3 gün, 12 farklı germe (streching) egzersizleri uygulandı. Her hareket
3'er tekrar ve 30 saniye süreyle yaptırıldı.
Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 10.0 for Windows paket programı kullanıldı.
Gruplar ve ölçümler arasındaki farkların anlamlılık düzeylerini belirlemek için; Paired Samples
t testi ve İndependent Samples t Testleri kullanıldı ve p<0.05 ve p<0,01 anlamlılık düzeyinde
incelendi.
Sonuç olarak; araştırmaya katılan deney grubundaki 12 yüzücünün, 8 haftalık dinamik germe
(streching) çalışmaları sonucunda; sağ-sol omuz fleksiyon ve ekstansiyon, sağ-sol kalça
fleksiyon ve ektansiyon, sağ-sol ayak plantar fleksiyon ve sağ-sol ayak dorsi fleksiyon
değerlerinin, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı tespit edildi.
Anah tar Ke li me ler: Bayan Yüzücüler, Esneklik


Tam metin:

PDF