İstanbul'daki Artistik Cimnastikçi Aile Profillerinin Belirlenmesi

Hakkı Çoknaz
2.160 471

Öz


ÖZET
profillerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 38 bayan 39 erkek olmak üzere
toplam 77 veli gönüllü olarak katılmıştır.
Araştırmanın evrenini, İstanbul'daki artistik cimnastikçilerin aileleri; örneklemini, İstanbul
Bağlarbaşı ve İstek Vakfı Cimnastik Salonu'ndaki artistik cimnastikçilerin aileleri oluşturmaktadır.
Veri toplama formu araştırmacılar tarafından bu konuya ilişkin ilgili literatür incelenerek
hazırlanmıştır. Veri toplama formu, ön uygulama yapılıp düzeltildikten sonra,
araştırmacılar tarafından görüşme yöntemiyle velilere uygulanmıştır. Elde edilen veriler,
SPSS for Windows 9.00 paket programı kullanılarak aritmetik ortalama ( ), standart sapma
(SS), frekans (f) ve yüzde (%) olarak değerlendirilmiştir.
Araştırmada velilerin yaş ortalamalarının 38.96±6.33 yıl, çocukların yaşlarının 6.96±1.94
yıl, eve giren gelirinin 2.869±2.251 milyar, çocuklarının haftalık çalışma sürelerinin
5.63±3.91 saat olduğu, velilerin daha fazla kız çocuklarını artistik cimnastiğe yönlendirdikleri,
aile birey sayılarının 3 ila 4 arasında değiştiği, velilerin büyük bir çoğunluğunun evli
ve üniversite mezununu olduğu belirlenmiştir. Velilerin çocuklarını artistik cimnastiğe yönlendirme
nedenlerinin başında sağlık amacının yattığı, çalışmalardan arkadaşları aracılığıyla
haberdar oldukları, çocuklarının artistik cimnastiğe yeni başlayan sporcular olduğu,
çocuklarının sporla uğraşmasının onun kişiliğine olumlu etki ettiği, bu branştan çocuklarının
ileride maddi kazanç sağlayamayacakları ve artistik cimnastiği bir meslek olarak
görmedikleri görüşlerine sahip olukları bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Artistik Cimnastik, Aile


Tam metin:

PDF