GSGM Merkez Örgütü Yöneticilerinin İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi

Nevzat Mirzelioğlu
1.597 513

Öz


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Örgütü'nde görev
yapan yöneticilerin “İş Doyumu” düzeylerini belirleyerek, örgüt çalışanlarının temel gereksinim
alanlarındaki (Yönetim Biçemi, Çalışma Olanakları, Gelişme ve Yükselme Olanakları,
İş Arkadaşları, Fiziksel Ortam, Ücret ve Personel) sorunlarını tespit etmek ve iş
doyum düzeylerinin bağımsız değişkenlere göre analizini yapmaktır.
Araştırma kapsamına GSGM Merkez Örgütünde çalışan 15 bayan, 85 erkek olmak üzere
100 yönetici dahil edilmiştir. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak İş Doyumu Ölçeği
(İDÖ) kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde; frekans analizi, t-test ve tek yönlü varyans
analizi istatistik teknikleri kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılan yöneticilerin görev
yaptıkları dairelere göre, bütün boyutlarda “iş doyumu” düzeylerinde anlamlı fark bulunmuştur
(P<0.05). Kıdem grupları arasında da “iş doyumu” düzeyleri açısından anlamlı
fark bulunmuştur (P<0.05) Yöneticilerin yönetim görevleri (kadro ünvanları), eğitim durumları,
yaş ve cinsiyetlerinin “iş doyumu düzeylerini etkilemediği ortaya çıkmıştır.
Araştırma sonucunda, GSGM Merkez Örgütünde çalışan yöneticilerin, “görev yaptıkları
dairelerin” bütün gereksinim alanlarında etkili olduğu ve iş doyumu düzeylerini etkilediği,
kıdem durumunun da “Gelişme ve Yükselme Olanakları” boyutunu etkileyen önemli bir
değişken olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Spor Yöneticisi


Tam metin:

PDF