İstanbul Spor Kulüplerinde Oynayan Basketbol Oyuncularının Farklı Yaş Kategorilerinde Sakatlık Oranlarının ve Sakatlık Tiplerinin Belirlenmesi

Hülya Akdur
2.137 653

Öz


ÖZET
Genç sporcuların yaşayacakları ciddi sakatlanmalar, gelecekteki spor yaşamları için en
önemli tehdittir. Yaşına ve performansına uygun antrenman sayısı, süresi, ısınma ve soğumaya
gösterilen özen sakatlanmalarda belirleyicidir. Bu çalışma, Istanbul ili içindeki çeşitli
klüplerde ve farklı yaş kategorilerinde olan kız-erkek basketbol oyuncularının, spor
sakatlığı oranlarının ve sakatlık tiplerinin belirlenmesi amacıyla uygulandı .
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Darüşşafaka, Daçka, Işık, Ülker, Efes
Pilsen, Bakırköy Spor Kulübü, Yıldırım Bosna klüplerinde, çeşitli yaş kategorilerinde ortalama
2.53±1.12 yıldır basketbol oynamakta olan 74 (%29.8)'ü kız, 174 (%70.2)'ü erkek
toplam 248 sporcu ile çalışıldı.
Hazırlanmış olan anket formu tüm sporculara, bire bir yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulandı.
Elde edilen veriler sınıflandırıldı, SPSS for Windows 11.5 paket program yardımıyla
betimleyici istatistikler (ortalama, ss, frekans dağılımı) çıkarıldı ve değişkenler arası
etkilere ki-kare testi ile bakıldı.
Araştırmaya katılan 61 (%24.2) minik, 118 (%47.2) küçük, 30 (%11.7) yıldız, 38 (%14.9) genç
kategorideki oyuncularda elde edilen veriler değerlendirildiğinde, son iki yıl içinde ciddi
sakatlanma oranlarının %31.6 olduğu, bu nedenle spora ara verme oranının da % 86.7 olduğu
görüldü. En fazla sakatlanmanın sırasıyla, ayak - ayak bileği (%41.4), diz (%22.2),
bel (% 11.1) ve omuz-kol (% 10.1) bölgesinde görüldüğü saptandı.
Antrenman öncesinde, sırasında ve sonrasında koruyucu yöntemlere ve kurallara uyulması,
sağlık konusunda oyuncunun bireysel bilgi düzeyinin artırılması gerekmektedir.
Özellikle genç oyuncuların sağlık ve koruyucu uygulamalar konularında bilinçlenmeleri
spor yaşamlarının uzun süreli ve verimli olması yönünden çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Basketbol, Spor Sakatlanmaları


Tam metin:

PDF