Bursa İli Spor Basın Görevlilerinin Nitelikleri ve Beklentileri (Bursa Örneği)

Şenay Koparan - Füsun Öztürk Şenay Koparan - Füsun Öztürk
985

Öz


ÖZET
Günümüzde spor ve spor basını; toplumsal yapı ve yaşam içinde ekonomik, kültürel ve politik
görevler üstlenmiştir. Bu görevlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi ise ancak
sağlıklı bir yapıya ve işlerliğe sahip olması ile mümkün olacaktır. Spor basının işlevlerinin
başında bireylere bilgi ve haber vermek gelmektedir. Bir ürün olarak haber ve bir süreç
olarak haber verme, kuramsal ve haber verme etiği açılarından belli ölçütlere dayanmalı
ve belli özellikler taşımalıdır. Bu ölçütlerin spor medyası mensupları tarafından değerlendirilmesinde
ve nitelikli hale getirilmesinde hedef kitlenin ilgi ve bilgi düzeyiyle örtüşerek,
önem, sadelik, açıklık, kesinlik, doğruluk gibi basının temel ilkelerini yansıtacak özelliklere
sahip olması gerekmektedir (1). Bu gerekliliklerin varlığına dayanarak planlanan bu çalışmanın
amacı; spor basınında yer alan ve spor haberleri ile ilgili olarak çalışan basın mensuplarının
nitelik ve beklentilerinin neler olduğunu tespit etmek olarak belirlenmiştir.
Çalışmaya Bursa bölgesinde halen çalışmakta olan yaşları 20-58 arasında değişen 8'i bayan,
56'sı erkek olmak üzere toplam 64 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Gönüllüler tarafımızdan
hazırlanan 40 soruyu içeren bir anket formu uygulanmıştır. Anketler verilen yanıtlar Excel
MS programında yüzdesel olarak değerlendirilmiştir.
Dünyada ve ülkemizde geniş ilgi alanı olan sporda, spor haberciliğinin bu iş için eğitilmiş
ve deneyimli kişiler tarafından yürütülmesinin sağlanması gerekmektedir. Böylece sporun
kitlelere hedeflenen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda bilinçli kanallarla ulaştırılması sağlanmış
olacaktır. Yaptığımız bu çalışma sonucunda Bursa bölgesinde görev yapan spor
medya çalışanlarının haber yapımında; haber gereklerine ve basın ilkelerine uygun olarak
haber oluşturdukları, kendilerini geliştirmeye dayalı olarak teknolojiden yararlandıkları
ve bu anlamda kendilerini başarılı buldukları, ancak daha fazla özel haklara sahip olmak
istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların spor basının uzmanlık gerektirdiğini belirterek,
üniversitelerin basın-yayın bölümleri ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinin bu alana
hizmet edecek eğitilmiş personelin sağlanması için iş birliği yapmaları gerektiğini vurgulamışlardır.
Anah tar Ke li me ler: Spor Basını, Spor Haberi