Üniversiteli Basketbolcularda Yarışma Öncesi Kaygı Düzeyi İle Performans Arasındaki İlişki

Kemal Nuri Özerkan
1.631 580

Öz


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, yarışma kaygısı ile performans arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.
Karşılaşmalar öncesi kaygı düzeyini belirlemek için 75 üniversiteli basketbolcuya İstanbul
Üniversitesi Spor şöleninden (2001) önce İllinois Anksiyete formu (SCAT) doldurtuldu.
Basketbolcular, bayan ve erkek olarak ikiye ayrıldı ve sonuçlar iki grup arasında karşılaştırıldı.
Yapılan analizlere göre performans ile yarışma kaygısı arasında negatif bir ilişki bulundu
(p<0.05).
Anah tar Ke li me ler: Yarışma Kaygısı, Performans


Tam metin:

PDF