PROF. DR. MUSTAFA E. ERKAL'IN ÇALIŞMALARINDA KÜLTÜR, KÜLTÜREL KİMLİK VE ETNİKLİK KAVRAMLARI

Cahit Gelekçi
1.121 1.065

Öz


ÖZETKültürel ve siyasal konulara yönelik değerlendirmelerde, tartışmalarda kültür ve kültüre dair birçok kavram tartışma konusu olmaktadır. Bu tartışmaların nedenlerinden biri kavramların içinde doğdukları sosyo-kültürel yapıların dışında farklı bağlamlarda değerlendirilmesidir. Bu çalışmada Prof. Dr. Mustafa E. Erkal'ın çalışmalarında üzerinde yoğun bir şekilde durduğu kültür, kimlik ve etniklik kavramlarına yönelik tanımlamaları ve yaklaşımı kısaca ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürel Kimlik, Etniklik, Etnik Grup, Prof. Dr. Mustafa E. Erkal.ABSTRACTIn the evaluations and debates relating to cultural and political issues, culture and a great deal of concepts regarding culture have been highly controversial. One of the reasons of these debates is the evaluation of the concepts in different contexts out of the socio-cultural structures that they are born within. In this study, the definitions and approaches of Prof. Dr Mustafa E. Erkal relating to culture, identity and ethnicity on which he rigorously studies are discussed briefly.Key Words: Culture, Cultural Identity, Ethnicity, Ethnic Group . Prof. Dr Mustafa E. Erkal.

Tam metin:

PDF
Sosyoloji Konferansları Dergisi TÜBİTAK-ULAKBİM, Asos İndeks, EBSCO, ProQuest ve DOAJ tarafından taranmaktadır. ISSN: 1304-0243