Sayı 23 (2013)

2

İçindekiler

Dergi Kapağı/Sunuş/Önsöz/İçindekiler

İçindekiler PDF
Şarkiyat Mecmuası

Makaleler

¬ العيب لـ "يوسف إدريس" .. بين مغازلة الواقع وجماليات السرد/ Yusuf Idris' Novel al-'Ayb Between Realism and Aesthetics of Story / Öykünün Gerçekçiliği ve Estetiği Arasında Yusuf PDF
Ahmed ABDELAZEEM
Mansûr et-Tabelavî, Hayatı, Eserleri ve “Nazmü'l-İstiare” Adlı Manzûmesi / Mansûr Al-Tabalavî, His Life, Works and His Poetry “Nazm al-Istiara” PDF
Ali BULUT
Mîhaîl Nu'ayme'nin Yaşam Öyküsü Lübnan - Rusya - Amerika Üçgeninde / Mîkhaîl Nu'ayma's Life Story in Lebonan - Russia - America Triangle PDF
Mahir HAMİDOV
Arap Göç Edebiyatı Endülüs Grubu Şairlerinde Vatan Özlemi / Homesickness in Poets of Arabic Literature of Migration Andalusia Group PDF
Ömer İSHAKOĞLU
Dinî Münasebetler Çerçevesinde Osmanlı Devleti'nde Toplumsal Çatışma: Rum-Ermeni Toplumu Örneği (XIX. Yüzyıl) / According to Religious Relations the Social Conflict in Ottoman State: Example of Greek- Armenian Society (XIX. Century) PDF
Cahit KÜLEKÇİ
Gaznelilerde Evlilikler ve Evlilik Âdetleri / Marriages and The Marriage Traditions in Ghaznavids PDF
Güller NUHOĞLU
İbn Haface'nin Şiirlerinde Tasvir / Description in Poems of Ibn Khafaja PDF
Hayati ÖNCEL
عمر الخيام: الفيلسوف المظلوم / Omar al-Khayyam: The Oppressed Philosopher / Ömer Hayyam: Mazlum Filozof PDF
Bassam Ali RABABAH
İslam Siyaset Düşüncesinde Hilafet Kurumunun Aşılamayan Sorunları Üzerine Bazı Mülahazalar / An Evaluation on Some Dissolved Matters Concerning to The Caliphate in Islamic Politic Thought PDF
Mustafa SARIBIYIK
Hz. Ömer ve Edebî Eleştiri / Caliph Omar and Literary Criticism PDF
Muammer SARIKAYA
دراسة في رواية "موت عباءة " لخيري شلبي / A Research on Khayrî Shalabî's Novel Named “Mawt 'Aba” / Hayri Şelebî'nin “Mevt 'Aba” Adlı Romanı Üzerine Bir Çalışma PDF
Ahmed YEHIA


ISSN: 1307-5020