İHYÂ'U 'ULÛMİ'D-DÎN ESERİNDE ZİKİR VE UZLET KAVRAMLARI

Qafar Ocaqlı
1.142 213

Öz


Özet: İslam dini ve tasavvufu konusunda kendine has yorumları olan Ebü Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazâlî “zikir”, “uzlet” ve “halvet” mevzularına diğer İslam bilginlerinden farklı yorumlar getirmektedir. Onun bu konudaki söylemleri tasavvufa karşı olmamaklaberaber tasavvuf düşüncesi bağlamında yeni ve kendine özgüdür. Mesela, Gazâli'ye göre âlimin ilmi, aile reisinin ailesi için yaptıkları birer zikirdir. Dolayısıyla Gazâlî'ye göre âlim zamanının büyük bir kısmını zikirle değil, ilimle geçirmelidir.Hüccetü'l-İslâm lakaplı Gazâlî uzlet ve halvet konusunda da kendisindenönceki ve devrinin aydınlarından farklı düşünür. Gazâlî'ye kadar uzlet hayatı insanlardan uzak, “mağara hayatı” olarak düşünülürdü.Çağdaşları da bu düşünceye sahiplerdi. Gazâlî ise uzlet ve halveti toplumdan soyutlanarak yaşamak değil, insanlarla beraber yaşayarak onlara hizmet etmek olarak görür.Anahtar kelimeler: Zikir, uzlet, halvet, tasavvuf.
The Notion of Invocation and Seclusion in “The Revival of ReligiousScience”Abstract: Ebü Hamid Muhammed b.Muhammed el-Gazali who has his unique interpretation of Islam and Mysticism has brought new interpretation of ``invocation``, ``Seclusion`` and ``Religious Isolation`` rather than other Islamic Scholars. While his teachings towardsmysticism is negative, they have a fresh and distinctive forum. For example; according to Gazali the wisdom of an enlightened is an invocation of an householders family. Therefore, man of wisdom and scholars should spend their time on science and enlightenment rather than on invocation. Gazali has different ideas on isolation and seclution from his successors and contemporaries.Up to Gazali seclution was regarded as a kind of isolation from the public. His comtemporiers had the same feelings of isolation. Gazali offers seclution and hermitage as sharing life with others and serving them rather than isolation from the public.Key words: invocation, hermitage, isolation, myticism.

Tam metin:

PDF