Non-Hodgkin lenfomalı olgularda standart prognostik faktörlerin 50 ve 60 yaş üstü-altı için değerlendirilmesi ve pik yaşı

Sevil KILÇIKSIZ, Bahriye PAYZIN, Burak Umut ÇAĞLAR, Tümay GÖKÇE, Özlem YERSAL, Süheyla DENİZ
830 246

Öz


AMAÇ Güncel non-Hodgkin lenfoma (NHL) çalışmalarında tedavi kararını prognostik özellikler de belirlemektedir. Çalışmamızda prognostik faktörleri hasta topluluğumuzda değerlendirdik. GEREÇ VE YÖNTEM Ocak 2001-Nisan 2004 dönemine ait 225 NHL'lı hasta (131 erkek, 94 kadın; ort. yaş 51) geriye dönük olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, histolojik tip, tutulum yeri, 'bulky' hastalık ve ekstranodal tutulum varlığı; karaciğer, akciğer, dalak, kemik iliği tutulumu; B semptomu varlığı, 'ECOG' performans skoru, evre ve “Uluslararası Prognostik İndeks” (UPI) değerlendirildi. Olgularımız 60 ve 50 yaşa göre gruplandırıldı. Prognostik özellikler karşılaştırıldı. BULGULAR Görülme piki %23.6 ile 61-70 yaşta; ardından %19.6 ile 51- 60 yaştaydı. UPI ve ECOG-PS, 50 yaşa; 60 yaşa göre gruplandığında; daha yaşlı gruplar aleyhine anlamlı farklıydı (UPI için sırasıyla p=0.000, p=0.001; ECOG için sırasıyla p=0.003, p=0.006). UPI skoru 0-1 olan grup ve UPI >2 olan gruplarda ortalama yaşlar sırasıyla 44.95±15.28 ve 52.14±16.09 idi (p=0.002, t-test). Cinsiyet, evre, 'bulky' kitle, B semptomu varlığı, tutulum yeri, ekstranodal tutulum v.d. açısından anlamlı farklılık yoktu. SONUÇ Elli ve 60 yaş üstü gruplarda kötü prognostik özelliklerin benzerliği; NHL kötü prognostik sınırın 60'dan daha genç yaşlarda olabileceğini düşündürmektedir. Belirgin farklılığın UPI (hatta ECOG-PS'da) bulunması ülkemizin düşük sosyoekonomik durumuyla uyumlu görünmektedir. Non-Hodgkin lenfomada prognostik faktörlerin ve tedavi protokollarının ülkemize göre değerlendirilmesi gereklidir.

Anahtar kelimeler


Lenfom, Hodgkin dışı,Seyir,Görülme sıklığı,Lenf düğümleri,Sağkalım oranı,Geriyedönük çalışma

Tam metin:

PDF