TÜRK MAHKEMELERİNDE YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI = APPLICATION OF FOREIGN LAW IN THE COURTS OF TURKEY

Tuğçe Nimet YAŞAR
2.972 419

Öz


Kural olarak Türk mahkemelerinde Türk hukuku uygulanmaktadır. Ancak kanunlar ihtilâfı kuralları gereğince yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde yabancı hukukun uygulanması da mümkündür. Yabancı hukukun uygulanması, onun “hukuk” veya “vakıa” olarak nitelendirilmesine göre değişiklik arz etmektedir. 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 2. maddesinin I. fıkrasında hâkimin Türk kanunlar ihtilâfı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku kendiliğinden (re’sen - ex officio) uygulayacağı düzenlenmiştir. Başka bir ifade ile Türk mahkemelerinde hâkim, tarafların taleplerine bağlı olmaksızın yetkili yabancı hukuku belirlemeli ve içeriğini araştırmalıdır. Bu bağlamda çalışmamızda Türk mahkemelerinde yabancı hukukun tespiti ve uygulanması diğer hukuk sistemleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

 Anahtar Kelimeler: Yabancı hukuk, vakıa, iura novit curia, yabancı hukukun tespiti, yabancı hukukun uygulanması.

APPLICATION OF FOREIGN LAW IN THE COURTS OF TURKEY

ABSTRACT

 As a rule, Turkish courts apply Turkish law. However, according to the rules of conflict of laws foreign law may be applied to the acts and relations regarding private law containing foreign element. The application of foreign law varies according to whether the foreign law is treated as a question of “law” or “fact”. Pursuant to Article 2 section I of the Turkish Code on Private International Law and Civil Procedure numbered 5718, the judge shall ex officio apply the rules of Turkish conflict of laws and foreign law, which is competent under these rules. Regarding this provision, ascertaining foreign law and application of foreign law in the courts of Turkey (with comparison to other legal systems) have been examined in this study.

Keywords: Foreign law, fact, iura novit curia, ascertaining foreign law, application of foreign law.


Tam metin:

PDF