YABANCILARIN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARININ SERBEST BÖLGELER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ = EVALUATION OF LABOR AND SOCIAL SECURITY RIGHTS OF THE FOREIGNERS IN TERMS OF THE FREE ZONES

F. Elif ÇELİK
1.847 734

Öz


Serbest bölgeler, bir ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük sınırlarının dışında tutulan bölgeler olarak tanımlanmaktadır. Serbest bölgelerin ülkelere sağlayacağı faydalardan birisi de ülke ekonomisini ferahlatacak ölçüde istihdam etkisi yaratmaktır. Serbest bölgelerde çalışma ve sosyal-güvenlik hakkının yabancılara hangi ölçülerde tanınacağı hususunda ülkemizin diğer bölgelerine kıyasla farklılık arz eden bir durum mevcut değildir. Çünkü serbest bölgelerde konuya dair esaslar, Türkiye Cumhuriyeti Ça- lışma Mevzuatına tabi tutulmuştur. Bu doğrultuda yabancı gerçek kişiler yönünden vasıflı uzman personel olma koşulunun aranarak daha ziyade serbest bölgelerde yerli işgücünden istifade edilmeye çalışıldığı; yabancı tüzel kişiler yönünden ise kendi ülkelerinde kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyetlerini hâlen yurt dışında sürdürmekte olan şirketlerin, faaliyet ruhsatı almak kaydı ile serbest bölgelerde çalışma hakkı elde ettiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Serbest bölge, İstihdam etkisi, Çalışma ve sosyal güvenlik hakkı, Yabancı gerçek kişi, Yabancı tüzel kişi.

  EVALUATION OF LABOR AND SOCIAL SECURITY RIGHTS OF THE FOREIGNERS IN TERMS OF THE FREE ZONES

Abstract

 Free zones are defined as zones held outside the customs borders as well as being inside a country’s political borders. One of the benefits that the free zones will provide is the creation of employment at a measure that will relieve the country economy. There is no difference concerning the degree of labor and social security rights entitled to the foreigners at the free zones in comparison with the other regions of our country since the


Tam metin:

PDF