5718 SAYILI MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN UYARINCA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİNDE ZIMNÎ HUKUK SEÇİMİ= IMPLIED CHOICE OF APPLICABLE LAW ON CONTRACTUAL OBLIGATIONS UNDER THE TURKISH CODE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW AND ...

İlyas ARSLAN
2.563 2.127

Öz


Sözleşmeden doğan borç ilişkilerine uygulanacak hukukun tayininde taraflara açık hukuk seçimi yanında zımnî hukuk seçiminde bulunabilme imkânı tanıması, 5718 sayılı Millet- lerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanunun (MÖHUK) getirmiş olduğu yeni- liklerden biri olarak kabul edilmektedir. MÖHUK m. 24/1’e göre, zımnî hukuk seçiminin sözleşmenin hükümlerinden veya halin şartlarından tereddüde yer vermeyecek biçimde anlaşılması gerekmektedir. Kanunda zımnî hukuk seçimi imkânı getirilmiş olsa da, tereddüde yer vermeyecek kadar yüksek bir kesinlik koşulu arayan bir hukuk seçiminin açık hukuk seçiminden farkının olup olmadığı tartışmaya açıktır. Salt farazî irade ile hukuk seçiminin önüne geçebilmek amacıyla tereddüde yer vermeyen bir düzenlemeye yer vermektense, açık hukuk seçimine yer vermek daha yerinde görünmektedir. Dolayısıyla, böyle bir düzenleme, çok ender ve istisnai hallerde uygulanabilir görünmektedir. Söz konusu düzenleme bu haliyle zımnî hukuk seçimini kendiliğinden ortadan kaldırmakta, tarafların sadece açık olarak hukuk seçiminde bulunabilmelerine hizmet etmektedir.

Anahtar kelimeler: Hukuk seçimi, zımnî hukuk seçimi, açık hukuk seçimi, sözleşmeden doğan borç ilişkileri, uygulanacak hukuk.

 IMPLIED CHOICE OF APPLICABLE LAW ON CONTRACTUAL OBLIGATIONS UNDER THE TURKISH CODE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL CIVIL PROCEDURE NO. 5718

Abstract

 Allowing for parties of the contract to make an implied choice of law as well as granting express choice in the determination of applicable law to the contractual obligations is regarded as one of the reforms that was regulated by Turkish Code on Private International Law and International Civil Procedure no. 5718 (CPIL). According to Art. 24/1 of CPIL, implied choice of law must be considered undoubtedly either from the terms of the contract or the circumstances of the case. Even if it is allowed for parties to make implied choice of law by CPIL, it’s arguable whether this kind of choice of law which seeks a condition of high certainty will differ from express choice of law or not. Instead of allowing for such a provision which seeks a condition of high certainty for the purpose of preventing hypothetical choice of law, allowing for a provision that includes express choice of law seems more appropriate. For that reason, such a provision seems to be applicable rarely and only in exceptional cases. This provision as it stands abrogates implied choice of law ipso facto and serves the parties just to let them making express choice of law.

Keywords: Choice of law, implied choice of law, express choice of law, contractual obligations, applicable law.

 


Tam metin:

PDF