TÜRKİYE'DE 1980 SONRASI SENDİKALAŞMA VE SENDİKALAŞMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR

Adnan MAHİROĞULLARI
627 2.596

Öz


Türkiye'de 1980 öncesi izlenen ekonomi politikalarda 1980 sonrası köklü değişiklikler yoluna gidilerek ithal ikameci politikalar yerine liberal dış ticaret anlayışı benimsenmiş; keza sendikacılığa şekil veren yasal çerçeve 2821 sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunlarıyla yeniden çizilmiştir. Ekonomi politikalarda ve sendikacılıkla ilgili yasal mevzuatta köklü değişikliklere gidilmesi nedenleriyle 1980 sonrası, Türk sendikacılığı, dolayısıyla sendikalaşma için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
1980 sonrasında sendikalaşma oranları ortalama olarak % 60'lar civarında seyretmiş; sendikalaşma ile ilgili en son istatistik olan 2001 Ocak verilerine göre 4.537.544 işçiden 2.580.927'si sendikalara üye olmuş ve sendikal yoğunluk oranı % 56.88 olarak gerçekleşmiştir.
Bu çalışmada, 1980 sonrası dönemde sendikalaşmayı etkileyen özelleştirme, sözleşmeli ve kapsam dışı personel uygulamaları, kayıtdışı istihdam ve giderek artan işsizlik gibi yasal ve yapısal faktörler irdelenmiştir.

RESUME

LA SYINDICALISATION APRES 1980 EN TURQUIE et LES FACTEURS QUI INFLUENCENT LA SYINDICALISATION
En Turquie, après 1980, on a approuvé le régime de l'exportation libérale au lieu de l'économie politique basée sur la substitution de l'importation; en outre, le cadre légal du syndicalisme s'est formé de nouveau par "la Loi de Syndicats no: 2821" et "Accord collectif Grève et Lock-out no: 2822". A cause des changements radicaux dans le cadre légal du syndicalisme et dans les économies politiques, le syndicalisme turc est entré à un nouvelle période. Autrement dit, après 1980, c'est le commencement d'une nouvelle période pour le syndicalisme turc.
Dès le 1980 à 2001, les taux de la syndicalisation sont environ de %60. Selon les données appartenant au janvier 2001; le taux de la densité syndicale est de % 56.88.
Dans cet article, on a étudié les facteurs structuraux et légaux qui influencent la syndicalisation en Turquie après 1980, telles que la privatisation, personnelle au contrat, personnelle non-couvertes, l'emploi informel et le chômage.


Tam metin:

PDF


asosindex_75_02 Maliye Araştırma Merkezi Konferasnları Dergisi Asos İndex tarafından taranmaktadır. http://www.asosindex.com/journal-view?id=155