DETERMINATION OF LEAD, CADMIUM AND MERCURY, IN ÖMERLİ DAM LAKE AND

Ö. ERSOY, T. YURDUN G.Z. OMURTAG , B. ALPERTUNGA
538 124

Öz


İstanbul için yaşamsal önem taşıyan bir su kaynağı olan Ömerli Baraj Gölü sula­rında ve Ömerli Su Havzasından göle katılan ve su taşıyan derelerde insan sağlığı üze­rinde etkili olabilecek ağır metallerden kurşun, kadmiyum ve cıva miktarının saptanma­sı ve toksikolojik değerlendirilmesi amacıyla 2 aylık dönemlerde 6 kere Ömerli Baraj Gölünde 3 ayrı noktadan, katılan derelerde 3 ayrı noktadan ve 3 ayrı su tasfiye tesisi çı­kışından alınan örneklerde atomik absorpsiyon spektrofotometrisi yöntemiyle analizler yapılmıştır. Örneklerde yapılan analizlerde kurşun miktarı <1.3-3.8 ug/l, kadmiyum miktarı <0.1-0.4 ug/1 arasında değişen miktarda bulunmuş, cıva miktarı ise tüm örnek­lerde tayin sınırı olan 0.1 ug/1 nin altında olarak saptanmıştır. Bulunan miktarlar incele­nen örneklerin kurşun, kadmiyum ve cıva kirliliği bakımından minimuma yakın kirlilik içerdiğini göstermektedir. Bu genel sonuçlara göre inceleme altına alman suların ağır metal içerikleri bakımından TS 266 ve Türk Gıda Kodeksinde içme suları için sözkonu-su olan sınırların altında kalmakta olduğu görülmüştür. Su kaynaklarının kalite sınıflan­dırılmasına göre de ağır metal içerikleri I.Smıf su kalifikasyonuna uymaktadır. Mevzu­atımızda sınır değerlerinin dünyadaki örneklerinden düşük tutulmuş olmasına rağmen yapılan ölçümlerin hiçbirinde sular için konulmuş bulunan limit değerlerin üzerinde me­tal konsantrasyonu bulunmamış, bulunan değerlerin sınır değerlerin çok altında olduğu saptanmıştır. Ömerli Baraj Gölü suları şu anda çevre kirliliğinden ölçümünü yaptığımız metaller açısından etkilenmiş görünmemekte ve Ömerli suyunun tüketilmesiyle vücu­da alınacak toksik metal miktarının günlük alımına müsaade edilen metal miktarlarına katkısının çok düşük düzeyde olacağı görülmektedir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.