SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF MEXILETINE IN CAPSULES USING METHYLORANGE

C. ÖNAL, A. ÖNAL S. TOSUNOĞLU
554 374

Öz


Meksiletin Hidroklorür akut ve kronik ventrİküler aritmilerde kullanılan antiarit-mik etkili bir ilaçtır. Bu çalışmada, meksiletinin kapsüllerde metiloranj ile İyon çifti olu­

şumuna dayanan yeni bir spektrofotometrik yöntem geliştirilmesi esas alınmıştır. Oluşan iyon çiftinin kloroformdaki maksimum absorpsiyonu 423 nm de gözlenmiştir. Ölçü eğ­risi 1.1- 7.6 M.g.ml" arasında doğrusaldır.

Geliştirilen yöntem kapsüllerde meksiletin hidroklorür miktar tayinine uygulan­mıştır. Sonuçlar UV-spektrofotometrik yöntem ile elde edilen sonuçlarla t- ve F- testleri kullanılarak istatistiksel olarak kıyaslanmış ve iki yöntem arasında ortalamalar ve stan­dart sapmalar yönünden % 95 olasılık düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.