Antipirin (4) - metiltiyazolonilhidrazonlar üzerinde Çalışmalar

Öznur ATEŞ .
454 325

Öz


Bu çalışmada α-kloretilantipiril keton ile gerek aldehidtiyosemi-karbazonları, gerekse aldehid ve tiyosenıikarbazid reaksiyona sokul­mak suretiyle, 4- [2'- (benzüidenhidrazino) - 5' - metiltiyazolonil -(40 - ] antipirin; 4 - [2' - (p - metoksibenzilidenhidrazino) - 5' - me­tiltiyazolonil - (4') - ] antipirin; 4 - [2' - (p - hidroksi - m - metoksi­benzilidenhidrazino) - 5' - metiltiyazolonil - (40 - ] antipirin'in sen­tezi yapılmıştır. Elde edilen maddelerin hidrolizleri yardımiyle bün­yeleri incelenmiş; ince tabaka krom atogr af ileri yapılarak Rf değer­leri tayin edilmiş; UV, IR, NMR spektrumları ve elemanter analiz­leri yardımiyle formülleri tartışılmış ve yapıları aydınlatılmıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.