Trakya ve İstanbul Çevresi Bitkileri Üzerinde Sistematik Araştırmalar II. Solanaceae

Asuman BAYTOP .
736 176

Öz


Solanaceae familyası, tıbbi ve ekonomik yönlerden önemli bir fa­milyadır. Memleketimizin Trakya bölgesini ve İstanbul'un Anadolu cephesini içine alan kısmında, bu bölgenin florası ile ilgili çalışmalara ve şahsî araştırmalarımıza göre, bu familyada, yerli ve yetiştirilmiş olarak bulunan bitkilerin 10 cins altında toplandığı görülür: Atropa, Datura, Hyoscyamus, Lycium, Physalis, Solanum, Lycopersicum, Capsi­cum, Nicotiana, Petunia. Bu cinslerin ve bunların altında görülen tür­lerin özellikleri belirtilmiş, yayılışları kaydedilmiş ve tayin anahtar­ları tertip edilmiştir.

Tıbbî bitkilerden, Atropa belladonna L. bölgemizin kuzeyinde De­mirköy ormanlarında bulunmuştur. Datura stramonium L. ve Hyoscya­mus niger L. bütün bölgede vardır. Hyoscyamus albus L. bölgenin yal­nız güney sahillerinde yetişir. Hyoscyamus r&ticulatus L., 1912 ve 1917 yıllarında İstanbul'dan ve 1923 yılında Eceabat'tan toplanmış olmak­la beraber, son senelerdeki inceleme gezilerimizde bu bitkiye tesadüf edilememiştir. Solanum dulcamara L., S. nigrum L., ve Solanum Mo­ench bütün bölgede yetişir. Solanum alatum örnekleri, olgunlaşmış tu­runcu meyvaları bulunmasa dahi, sapı çok hücreli ve başı tek hücre­li salgı tüyleri taşmmasiyle S. nigrum dan ayırt edilir.

Solanum pseudocapsicum L. Türkiye'de yerli değildir, fakat to­parlak turuncu meyvalanndan dolayı, İstanbul'da süs bitkisi olarak yetiştirilir ve çiçekçilere saksı içinde veya meyvalı dallar halinde sa­tılır.

Physalis alkekengi L., bugüne kadar, yabani olarak İstanbul'un Avrupa tarafında görülmüştür. Meyvalı dalları, İstanbul çiçekçilerin-ce kuru buketlerin yapılmasında kullanılır ve bitki, bu gaye ile, is­tanbul yakınlarında yetiştirilir.

Gıdaî bakımdan Önemli olduklarından dolayı ziraati yapılan tür­ler, Solanum tuberosUm L., S. melongena L., Lycopersicum esculentum Mili. ve Capsicum annuum L. dir. Solanum tuberosum, Lüleburgaz ile Pmarhisar arasında çok ekilir. Solanum melongena, Lycopersicum es­culentum ve Capsicum annuum un ziraati bütün bölgede yapılır. Ay­rıca Capsicum annuum un çiçekçilikle ilgili birçok formlarına İstan­bul piyasasında sık rastlanır.

Üç Lycium türü, çit olarak, tarla ve bahçe kenarlarında çok yetiş­tirilir. Lycium europaeum L., Trakya'nın güney sahillerinde yetişir. L. ve L. chinense Mili., bütün Trakya'da ve İstanbul'un Asya tarafında da sık görülür.

Trakya bir tütün ekimi bölgesidir. Nicotiana tabacum L. tarlaları­na Kırsacalih ile Havsa arasında (Edirne), Hasköy'de (Kırklareli), Göl­cük ve Şarköy'de (Tekirdağ) ve Kartaltepe'de (İstanbul) rastlanmış­tır.

Petunia hibritleri, değişik formları ile, parkları ve yeşil sahaları süslemek için gittikçe sık görülmektedir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.