THE EFFECTS OF CETIRIZINE ON PSYCHOMOTOR PERFORMANCE IN HEALTHY VOLUNTEERS

A. OKYAR, G. BAKTIR .
464 113

Öz


Çalışmamızda 2.kuşak bir antihistaminik olan setirizinin psikomotor fonksiyonlar üzerine olan etkileri sübjektif ve objektif psikometrik testlerle araştırılmış, sonuçlar plasebo ve feniraminin oluşturduğu etkiler ile karşılaştırılmıştrr. Bu amaçla 10 sağlıklı gönüllüye çift-kör ve Latin karesi düzenine göre plasebo, setirizin (10 mg) ve feniramin (25 mg) ağız yolundan ve tek doz halinde uygulanmış, uygulamayı izleyen 0.5, 1,2,4 ve 6. saatlerde vizüel analog skalalar ile sübjektif etkiler; sayı-sembol testi, sayı birleştirme testi, harf İptal testi, Stroop testi ve pursuit rotor testi ile psikomotor performans değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre plasebo ve feniramin uygulamasını takip eden saatlerde denekler kendilerini daha yorgun ve dalgın, setirizin uygulanmasından sonra ise heyecanlı hissetmişlerdir. Objektif testler değerlendirildiğinde, setirizinin sadece Stroop test-2 ve pursuit rotor testlerinde bazal değerlere kıyasla anlamlı bir performans düşüşüne yol açtığı, feniraminin tüm objektif testlerde performans azalması yaptığı görülmüştür. Setirizin ve feniraminin bu etkileri plasebo ile kıyaslandığında, feniraminin Stroop testi 1-3 ile pursuit rotor testiyle Ölçülen performansı plaseboya göre istatistiki bakımdan anlamlı bir şekilde düşürdüğü görülmüş, setirizin ile plasebo arasında bir fark saptanmamıştır. Bu sonuçlar, setirizinin genç deneklerde önerilen tedavi dozlarında psikomotor fonksiyonları belirgin bir şekilde etkilemediğini göstermektedir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.