Crambe orientalis ve C. tataria Meyvalarındaki Alkaloitler- Üzerinde Araştırmalar

Turhan BAYTOP ve Günay ÖZCÖBEK .
446 128

Öz


Türkiye'de C. orientalis L. ve C. tataria Sebeök olmak üzere 2 Crambe türü yetişmektedir. Bu türlerin kuru meyvaları üzerinde ya­pılan ön denemeler sonunda, C. orientalis'de % 4.3 kül, % 0.15 hidro-klorik asitte çözünmeyen kül, % 7.5 su, C. tataria'da, ise % 7.5 kül, % 0.17 hidroklorik asitte çözünmeyen kül ve % 7.5 su bulunmuştur. Her iki tür meyvalarmdan hazırlanan % 5 lik infusyonda saponozit, flavanozit, antrasenozit, gallik ve kateşik tanen bulunmamıştır.

Alkaloitlerin ve tio-glikozitlerin varlığını tespit için yapılan araş­tırmalar, iki türün de alkaloitler ve tio-glikozitler taşıdığını göster­miştir.

C, tataria meyvalarmda bulunan alkaloitlerden biri iyodür tu-
zu halinde elde edilmiş ve bu alkaloit tuzunun kağıt kromatografisindeki Rf değerleri, erime derecesi, elementer analiz sonuçları ve UV spektrumunun özellikleri bakımından sinapin iyodürle aynı olduğu tespit edilmiş ve bu suretle C. ta-taria meyvalarmdaki alkaloitlerden birinin sinapin olduğu gösterilmiştir, C. orientalis meyvalarmdaki alkaloitlerin kağıt kromatografisi usulü ile tetkiki sonunda meyvalarda bulunan alkaloitlerden birinin sinapin olduğu kanaatine varılmıştır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.