SOME 3-ALKYL-6-(2-ARYL-2-OXO-1-ETHYL)-7-OXOTHIAZOLO[4,5-d]PYRIMIDIN-2-(3H)-THIONE DERIVATIVES AND THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITIES

Ş. DEMİRAYAK, İ. KAYAGİL, Y. TUNALI .
436 239

Öz


Bu çalışmada, 3-alkil-7-oksotiyazolo[4,5- d]pirimidin-2(3H)-tiyonlarla değişik w-bromoasetofenonlar reaksiyona sokularak, bazı 3-alkil-6-(2-aril-2-okso-l-etil)-7-oksotiyazolo[4,5-d]pirimidin-2(3H)-tiyon türevleri sentezlenmiştir. Elde edilen bileşiklerin antibakteriyel ve antifungal etkileri incelenmiş ve bazı bileşiklerin kayda değer antimikrobiyal etki gösterdikleri saptanmıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.