Trakya ve İstanbul Çevresi Bitkileri Üzerinde Sistematik Araştırmalar I. Apocynaceae

Asuman BAYTOP .
498 150

Öz


Memleketimizin Trakya bölgesini ve İstanbul çevresini içine alan kısmında, bu bölgenin florası ile ilgili olan çalışmalara (7) ve şahsen yaptığımız gezilere dayanarak, Apocynaceae familyasında 4 türün yer­li olarak yetiştiğini ve bunlara İlaveten 3 türün de bahçelerde süsleyi-ci olarak yetiştirilmekte olduğunu tespit ettik.

Bu türleri tayin etmek için anahtar sayfa 13 de verilmiş, mü­teakiben bu türler morfolojik olarak tanıtılmış ve bunların yayılışı, ör­neklere dayanarak, belirtilmiştir.

Rhazya orientalis (Dene) DC. türünün Trakya ve İstanbul flora­sına alınmasına, 1902-1903 yıllarında Aznavur tarafından İstanbul'un her iki yakasından, Menekşe deresi ve Orhanh'dan toplanmış örnekle­re istinaden karar verilmiştir. Yaptığımız gezilerde, ne bu örneklerin toplanmış olduğu yerlerde, ne de Trakyanm başka bir bölgesinde bu türe tesadüf edilmemiştir- Aynı yerlerde dahi tekrar bulunmamasını, havalinin tarla halinde sürülmüş veya meskûn bölge haline getirilmiş olmasiyle bitkinin ortadan kaybolduğu şeklinde izah ediyoruz.

Vinca cinsinden yalnız bir tür bölgemizde yabanî olarak yetişmek­tedir: V. herbacea Waldst. et Kit. Topladığımız örnekler var. herbacea Pich.'a aittir. Bu bitkiye, Trakyada, ekim için bitki örtüsü henüz tah­rip edilmemiş sırtlarda ve Trakyanm güney kısmında, İstanbul ve Te­kirdağ illerinde tesadüf edilmiştir.

Vinca major L. ve V. minor L. türlerini bölgemizde yabanî olarak bulmadık, ancak İstanbul bahçelerinde yetiştirilmiş olarak gördük.

Catharanthus roseus (L.) G. Don, menşei Madagaskar olarak gös­terilen, fakat tropikal ve subtropikal memleketlerde de süs bitkisi ola­rak yayılmış ve onkolitik tesirinden dolayı büyük bir önem kazanmış olan bir bitkidir. Bahçelerde yetiştirilmiş olarak bu bitkiye Trakya'da tesadüf etmedik, ancak İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir bahçeden alınmış örneklerimiz vardır. Bu örnekler, C. roseus'un tüylü formuna ait olup, pembe veya beyaz çiçeklidir.

Trachomitum venetum (L.) Woods., Trakyanm hem güney sahil­lerinde, hem de Karadeniz sahillerinde nispeten yaygındır. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli illerinden topladığımız örnekler vardır- Ayrıca Çanakkale ilinden de toplandığı kayıtlıdır (7).

Nerium oleander L., Batı ve Güney Anadoluda çok yaygın olmakla beraber, Trakyanm güney bölgelerinde dahi bu bitkiye yabanî olarak rastlamadık, Bununla beraber, İmroz adasında yetiştiği kayıtlıdır (7) ve Trakya ve İstanbul park ve bahçelerinde yetiştirilmiş olarak sık te­sadüf edilmektedir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.