İSTE Herbaryumunda ki Türkiye Bitki Örnekleri: Pteridophyta ve Gymnospermae

Asuman BAYTOP ve Neriman ÖZOCAK .
596 254

Öz


İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryurnunda (İSTE) mevcut olan ve Türkiye'den toplanmış bulunan Pteridophyta bölümü­ne ve Gymnospermae sınıfına ait örneklerin, Davis'in Flora of Turkey'-ine ıstinaÂen yapıları revizyonu, neticesinde, bazı türlerin yayılışında yeni iareler veya kare içinde yeni vilayetler tespit etmek veya Türki­ye'de yetiştiği henüz şüpheli olan bazı türlerin mevcudiyetini ispatla­mak kabil olmuştur. Bu sonuçlar arasında, aşağıda bildirdiklerimiz ay­rı bir önem taşımaktadır.-

Juníperas communis L. subsp. communis  Â 2 (&) İstanbul Kal-faköy'e ayrılan yolun kavşağı ile Kalfaköy arası, kavşaktan takriben 1 km ileride, 170 m, 7.m.l969, A. Bayéop, 14\9Q2\ aynı yer, A. Baytop, 165401 Ganos dağından toplanmış olduğu kayıtlı bulunan (3), fakat hangi altüre ait olduğu bildirilmemiş olduğundan dolayı tahkiki icap eden (1) bu türün Trakyada ve dolayısiyle Türkiye'de m&vcudiye ti, bu örnekle, tahakkuk etmiş bulunmaktadır.

Juniperus sabina L. : B 1 Manisa : Manisa dağı, 1500 m, İ3.vı.l9f A. Baytop, 99761 Batı Anadolu için yeni bir türdür. J. foetidissima'd


anatomik bir farkı vardır, bu fark yaprak mezofilinde baş hücreleri taşımaması dır.

Ephedra distachya L. subsp. distachya . A 1 (E) Çanakkale : Arı burnu koyu, sahildeki kumlukta, 28.ıv.l968, A. Baytop, 12589! aynı yer, 9.X1.1968, A. Baytop, 14767! aynı yer, 18.V.1970, A. Baytop, 17891! Türki­ye'de mevcudiyeti münakaşa konusu olan ClJ bu tür, Trakya florası için yenidir ve dolayısiyle Türkiye'de yetiştiği kesinleşmiştir.

Ephedra major Host, Salvinia natans (LJ AH. ve Cystopteris fragi lis (L.l Bernh. yazarlardan birinin çalışmalariyle (6, 7), Trakya flora­sına daha evvelce ilave edilmiştir : E. major'a, A 1 (E) Tekirdağ ve A \ (E) Çanakkale vilayetlerinin güney bölgesinde tesadüf edilmiştir. Salvinia natans, A 2 (£) Terkos gölü ile bu göle akan sularda ve bun­dan başka A 1 fEj Meriç nehri ile bu nehrin yakınındaki sularda bu­lunmuştur. Cystopteris fragilis ise A 1 (E) Mahya dağından toplan­mıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.