Trakya'da Typha Cinsi

Asuman BAYTOP ve Fazilet ÖKTEM .
513 120

Öz


Son 3 sene içinde, Türkiye'nin Trakya bölgesinde yaptığımız bota­nik gezilerde topladığımız ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumunda (İSTE) sakladığımız Örneklere göre, Türkiye'nin bu bölgesinde 4 Typha türü yetişmektedir: T. angustifolİa L., T. australis Schum. et Thonn., T. latifolia h. ve T, laxmanni Lepech. İlk üç tür, bü­tün bölgede yaygındır. T. laxmannVye ise yalnız bir yerde, bölgenin kuzey batısında tesadüf edilmiştir.

Bu dört türü tayin etmek için bir anahtar sayfa 55 de verilmiştir. Tayin için dikkatli bir incelemeye ihtiyaç olmakla beraber, türler ara­sında ayırt edici kesin karakterler mevcuttur.

Dişi durumda brakte bulunmayışı ve bu sebepten dişi durumun yüzeyinde mütecanis olarak yalnız genişlemiş stigmaların görünüşü, meyvah durumda karpodyumların az miktarda ve stigma ve tüyler ara­sında saklı oluşu, erkek durumda yalnız ipliksi basit braktelerin bulu­nuşu, T. latifolia ve T. laxmanni'yi birbirine yakınlaştırmaktadır. Bu iki tür arasındaki ayırt edici özellikler sayfa 55 deki anahtarda belir­tilmiştir.

Diğer taraftan T. angustifolia ve T. australis başka bir seksiyonda bulunur. Müşterek özellikleri şunlardır: Dişi durumda tepede genişle­miş olan brakteler vardır ve bu braktelerin tepeleri durumun yüzeyin­de, linear stigmalar arasında kolaylıkla görülür. Meyvah durumda kar-podyum çoktur ve görünürdedir. Meyvah durumların ekseni üzerinde­ki çıkıntılar kalınca ve 0.5-0.7 mm boyundadır. Erkek durumdaki brak­telerin bir kısmı ipliksi, bir kısmı tepede çatallanmıştır. Ayırt edici özel­likler ise dişi durumdaki braktelerin şekil ve renginde, tüylerin renk ve boyunda görülmektedir. Bundan başka T, angustifolia'da, her iki durum hemen hemen aynı boydadır. T. australis'te ise erkek durum, dişi durumdan takriben 1.5 misli uzundur.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.