Bitkilerimizin Yerli Adları

Asuman BAYTOP .
565 127

Öz


İlim dünyasında, bitkilerin adlandırılması için uluslararası dil olarak latince kabul edilir. Böylece her türün bir latince adı vardır ve bu latince ad vasıtasiyle, dilleri farklı olan kimseler, hangi bit­kiden bahsettikleri hakkında kesinlikle anlaşırlar.

Bir dildeki bütün bitki isimleri, latince isimler kadar kesinlik taşımaz. Dilimizde de, bir kısım bitki isimleri tek manalı olup ta­mamen yerleşmiş, kitap ve lûgatlara geçmiştir. Bir kısmı ise ma­hallîdir, ancak o mahalde yaşayanlar tarafından bilinen isimlerdir.

Botanikçilerimiz, bitkilerin türkçe adlarının bilinmesine daima önem vermişler ve eserlerinde, bitkilerin latince isimlerinin yanında, türkçe karşılıklarını, eğer varsa, zikretmeği ihmal etmemişlerdiri1-7).

Bitki toplamak maksadiyle yaptığımız gezilerde, gezdiğimiz böl­genin halkı ile temas ederek bitkilerimizin mahallî adlarını da tes­pit etmek fırsatını buluyoruz. Bu şekilde kaydettiğimiz türkçe isim­ler, latince karşılıkları ile birlikte aşağıda verilmiştir. Parantez için­de bildirilmiş olan yer, türkçe ismin öğrenilmiş olduğu yerdir ; bu yerin bağlı bulunduğu vilayet, büyük harflerle yazılmıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.