Cilt 64, Sayı 3 (2001)

İçindekiler

Klinik Araştırma

TAMOKSİFENİN SIÇAN KARACİĞERİNE ETKİSİ: IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELEME PDF
Aysel Güven, at all.
AKCİĞER TRANSPLANTASYONUNDA EURO-COLLINS (E-C) SOLÜSYONU İLE DÜŞÜK POTASYUMLU DEKSTRAN (LPD 40) SOLÜSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Mehmet Dakak.
YENİ TEŞHİS EDİLMİŞ VE TEDAVİ GÖRMEMİŞ 23 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ VAKASININ KLİNİK, LABORATUVAR VE KEMİK İLİĞİ HİSTOPATOLOJİSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Hüseyin Sürücü, at all.
DENEYSEL KARACİĞER SİROZUNDA PLAZMADA, ERİTROSİTLERDE VE APO-B İÇEREN LİPOPROTEİNLERDE OKSİDATİF DEĞİŞİKLİKLER PDF
Serdar Öztezcan, at all
DİZ OSTEOARTRİTLİ OLGULARDA DİADİNAMİK VE İNTERFERANSİYEL AKIMLARIN TEDAVİDEKİ ETKİNLİKLERİ PDF
Yüksel Ersoy, at all.
POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞINDA APOPTOZ PDF
Tevfik Ecder
AEROBİK VE ANAEROBİK AKUT EGZERSİZLERİN İMMUN PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PDF
Mehmet Ünal, at all.
PSÖDOHİPOPARATİROİDİZM TANILI VAKALARIMIZDA PTH TESTİ VE Gs PROTEİN DÜZEYİ İLE TİP TAYİNİ VE KLİNİK SEYİR İLE İLİŞKİSİ PDF
Firdevs Baş, at all.
NEKROTİZAN FASİİT PDF
Selma Sönmez Ergun, at all.
YAŞLILARDA POLİMORFONÜKLEER LÖKOSİT DEFORMABİLİTESİNDE AZALMA PDF
Mehmet Akif Karan, at all.
ST ELEVASYONSUZ AKUT KORONER SENDROMLARDA TROPONİN T POZİTİFLİĞİNİN KORONER RİSK FAKTÖRLERİ, SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARI, ANJİOGRAFİ BULGULARI VE UZUN SÜRELİ PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ PDF
Berrin Umman

Olgu Sunumu

AKUT MYELOİD LÖSEMİ GELİŞEN BİR ASTROSİTOMA OLGUSU PDF
Alparslan Mayadağlı, at all.
POLAND SENDROMU'NA EŞLİK EDEN UNİLATERAL HİDROÜRETERONEFROZ OLGU SUNUSU PDF
Serdar Cantez, at all.
PANSİTOPENİ İLE KENDİNİ GÖSTEREN BİR DİSSEMİNE TÜBERKÜLOZ OLGUSU PDF
M.Emin Kalender, at all.
KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ PEDİATRİK BİR HASTADA BİLATERAL FEMUR BOYNU KIRIĞI (OLGU SUNUSU) PDF
Ilmay Bilge, at all.

Derleme

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ' NDE DEĞİŞİK BİR TIP FELSEFESİ: OSTEOPATİK TIP EĞİTİMİ PDF
Nevzat Alkan


ISSN: 1305-6441