KONSÜLTASYONDA AKILLI TELEFONLAR VE WHATSAPP: YENİ BİR GÜNDEM MESELESİ OLARAK HASTA MAHREMİYETİNİN İHLALİ

Deniz ÖZÇEKER, Yasin YILMAZ, Zeynep TAMAY, Nermin GÜLER
377 70

Öz


Anahtar kelimeler: Klinik etik; hasta mahremiyeti; tıbbi uygulamada akıllı telefonlar; halk sağlığı etiği; teknoloji ve riskleri.

 

Keywords: Clinical ethics; confidentiality; smartphones in medical practice; public health ethics; technology and risks.


Tam metin:

PDF