İçindekiler / Contents

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
934 177

Abstract


CONTENTS / İÇİNDEKİLER
Volume 45 • Special Issue 2016
Cilt 45 • Özel Sayı 2016


1 Editörden Mektup
Letter from the Editor

 

2-8

İşletmecilik Tarihi: Özel Sayıya Giriş
Business History: Introduction to the Special Issue
Mustafa Kurt

 

ARTICLES / MAKALELER

 

9-25

Türkiye’de İşletme Yüksek Lisans Eğitiminde İlk Adım: İşletme İdaresi Kurslarına
İlişkin Bir Sözlü Tarih Çalışması
The Origin of the Business Administration Graduate Studies in Turkey: An Oral History of Business
Administration Courses
Yener Pazarcık

 

26-39 İşletmecilik Tarihi Açısından Osmanlı İktisat Tarihi Birikimine Bakış

A Review of the Ottoman Economic History Literature: Prospects for Business History Research
Seven Ağır

 

40-48 İşletmecilik Tarihinde Modern’den Postmodern’e Bir Yolculuk: Silahtarağa Elektrik

Santrali’nden Santralistanbul’a Süreklilik ve Değişim
A Journey from the Modern to the Postmodern: Continuity and Change from Silahtarağa Power Plant
into Santralistanbul
Gökçe Dervişoğlu Okandan

 

49-69

Türkiye’de Uzun Ömürlü İşletmeler: Kim? Nerede? Ne Yapıyor?
Long Lasting Businesses in Turkey: Who are they? Where are they? Which industries are they in?
Esra Dil

 

70-80 Türkiye’de Muhasebe Disiplininin Gelişimi: İlk İşletme Dergileri Üzerine Bir İnceleme

Development of the Discipline of Accounting in Turkey: A Study on Early Business Journals
Alper Erserim

 

81-93 Yönetim ve Organizasyon Yazını Üzerine İnceleme: Bir Anabilim Dalı

Akademisyenlerinin 2005-2014 Yılları Arasındaki Yayınları
Reviewing Management and Organization Literature: Publications of a Department’s Academicians
Between Years 2005 and 2014
Işıl Mendeş Pekdemir, Aytuğ Sözüer, Duygu Toplu Yaşlıoğlu,
Esin Bengü Ceran

 

94-109 Türkiye’deki Akademik Yönetim Yazınında Süreklilik ve Değişim: 2000’li Yıllar

Üzerine Bir İnceleme
Continuity and Change in Academic Management Literature in Turkey: A Study on the 2000s
Serkan Dirlik, Yasin Şehitoğlu

 

110-117 Türkiye'de Muhasebe Tarihi Çalışmalarına İlişkin Birikim: 2005-2015 Dönemini

Kapsayan Bir İnceleme
Accounting History Literature in Turkey: A Systematic Review of the Period 2005-2015
Cemal Elitaş, Bilge Leyli Elitaş

 

INVITED PAPERS / DAVETLİ YAZILAR

 

118-132 100 Yıl Öncesine Bir Yolculuk: “Genel ve Endüstriyel Yönetim” ve Fransa’da

Fayolizm-Taylorizm Kutuplaşması
Going Back in Time 100 Years: “General and Industrial Management” and the Fayolism-Taylorism
Dichotomy in France
Aykut Berber

 

133-139 Geçmişten Günümüze Kapalıçarşı Kuyumcularının İş Gelenekleri ve Büyüme

Mekanizmaları: Sözlü Tarih Çalışması
Goldsmiths of the Grand Bazaar: An Oral History of Business Traditions and Growth Mechanisms
Refika Bakoğlu

 

140-153 Türkiye’deki İşletmelerin Tarihini Anlamada İktisadi, Politik, Sosyal ve Yasal

Bağlamın Önemi
The Importance of Economic, Political, Social, and Legal Contexts in Understanding the History of
Business Establishments in Turkey
Serkan Dirlik, Hüseyin Leblebici

 

154-165 Türkiye’de Modern Yönetimin Erken Dönemleri: Geç-Osmanlı Döneminde Fabrikalar,

Sanayi Mektepleri ve Yabancı Uzmanlar
Early Years of Modern Management in Turkey: Factories, Industrial Schools and Foreign Specialists in
the Late Ottoman Period
Mustafa Kurt, Baki Çakır, Kemal Demir

 

BOOK REVIEW / KİTAP İNCELEME

 

166-170

Dünya İşletme Tarihi Adlı Eser Hakkında Bir Değerlendirme
Eyüp A. Tayşir

 

171-173 Türkiye’de Yönetim Düşüncesinin Erken Dönemleri, Sümerbank (1930-1945) Adlı

Eser Hakkında Bir Değerlendirme
Kemal Demir

 

SYNOPSIS / BAKIŞ

 

174-181 İşletmecilik Tarihi Bağlamında İlk Dünya Fuarı (Londra, 1851)

The Great Exhibition (London, 1851) in the Business History Context
Aykut Berber, Mustafa Kurt


Full Text:

PDF