Türkiye’de Muhasebe Disiplininin Gelişimi: İlk İşletme Dergileri Üzerine Bir İnceleme

Alper Erserim
1.088 589

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yayınlanan ilk işletme dergilerindeki muhasebe alanına ait
çalışmaları inceleyerek bu çalışmaların özelliklerini ortaya koymaktır. Türkiye’de kavram olarak
doğuşu işletme iktisadından öncelere dayanan ve işletme iktisadı kitaplarında kendine ayrıca yer
bulan muhasebe alanındaki gelişim, tarihsel değişim göz önünde bulundurularak incelenmiştir.
İnceleme yapılırken muhasebenin bilgi üretme yaklaşımda değişiklik olup olmadığı, dönemin süreli
yayınları özelinde irdelenmiştir. Bu dönemler için yayın hayatı 1943-1948 yılları arasında olan
İşletme-İşletme Ekonomisi ve Organizasyon Mecmuası 1950 öncesini, 1966 ve 1978 yılları arasında
yayınlanan Sevk ve İdare Dergisi ise 1950 sonrası dönemi temsil etmektedir. Çalışmada dergilerin
yayın süreleri boyunca hangi muhasebe alt alanlarına dikkat çekildiği, yazarların profili ve yazıların
temelde hangi amaca yönelik yazıldığı gibi önemli noktalara da değinilmiştir. Çalışma, belirlenen
dönemler itibariyle daha önce ortaya konulan bulguların yanında muhasebe disiplinine özgü bazı
sonuçları da ortaya çıkarmıştır. Buna göre dönemler için sadece Alman ya da Amerikan etkilerini
değil, dönemin mali düzenlemelerinin ve mesleğe ilişkin gelişmelerin de önemli değişkenler olduğu
görülmüştür.


Full Text:

PDF