Ar-Ge Yatırımları ve Büyüme: İmalat Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Kartal Demirgüneş, Gülbahar Üçler
1.175 346

Abstract


Bu çalışmada, ar-ge yatırımlarının sektörel büyüme üzerindeki olası etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın örneklemi, 1992:Q1.-2013:Q3. döneminde hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören imalat firmalarının oluşturduğu sektörü kapsamaktadır. Çalışmada, serilerin durağanlığının ve seriler arasındaki eş-bütünleşme ilişkisinin tespitinde, sırasıyla, serilerdeki yapısal kırınımları dikkate alan Carrioni-i-Silvestre vd. (2009) birim kök testi ve Maki (2012) eş-bütünleşme testi kullanılmaktadır. Uzun dönem eş-bütünleşme katsayıları ise, Stock ve Watson (1993) tarafından geliştirilen Dinamik En Küçük Kareler (Dynamic Ordinary Least Squares-DOLS) Yöntemi ile tespit edilmektedir. Tahminlenen yapısal kırınım tarihleri ile Türkiye ekonomisinin önemli dönüm noktaları birbirleriyle örtüşmektedir. Maki (2012) testi sonuçları, serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettiklerini göstermektedir. DOLS yöntemi ile tahmin edilen uzun dönem katsayıları, büyüme ile ar-ge yatırımları ve kârlılık arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bir ilişkinin bulunmadığına; buna karşın büyüme ile maddi olmayan duran varlıklar ve faaliyet nakit akımları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişkinin varlığına işaret etmektedir.


Full Text:

PDF