Örgütsel Öğrenme Yeteneği ile Örgütsel Yenilik Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma

İbrahim Pınar, Canan Arıkan
1.825 441

Abstract


Günümüzde işletmeler küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan hızlı değişim ve gelişmeler karşısında hayatta kalma mücadelesi vermektedir. İşletmelerin uzun dönemli başarı sağlayabilmeleri için örgütsel öğrenme yeteneği ve örgütsel yenilik kritik rollere sahiptir. Bu çalışmanın temel amacı örgütsel öğrenme yeteneği ile örgütsel yenilik çeşitleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmanın uygulama yeri ve örneklemi; Bursa Sanayi ve Ticaret Odasına üye tekstil ürünleri imalatı gerçekleştiren işletmelerde incelenmesidir. Bu çalışmada ölçüm araçlarının güvenilirlikleri için alfa katsayıları hesaplanmış, faktör analizine tabi tutulmuş teoriye uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmaya ait hipotezlerin test edilmesinde korelasyon ve regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre örgütsel öğrenme yeteneği ve örgütsel yeniliğin her bir çeşidi arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki vardır. Örgütsel yenilik boyutlarındaki değişimi anlamlı bir şekilde açıklayan örgütsel öğrenme yeteneği boyutları her bir örgütsel yenilik boyutu için farklılaşmaktadır

Full Text:

PDF