Ekibe Dayalı Yapılarda Seçme ve Yerleştirme Sürecinde Çoklu Değerlendirme Yaklaşımı ve Bir Örnek Olay Çalışması

Gaye Özçelik, Levent Sevinç, Cavide Uyargil
1.285 492

Abstract


Yetkinlik ve yetkinliğe dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) uygulamaları son yıllarda günümüz işletmelerinde yaygın bir yaklaşım olarak yerini almıştır. IKY’nin işgören seçme ve yerleştirme sürecinde gerek bireysel düzeyde gerekse ekibe dayalı yapılarda adayların bilgi, beceri ve davranışlarının değerlendirilmesinde yetkinliklerden faydalanılmaktadır. Özellikle son yıllarda ekip çalışması olgusunun artan önemi doğrultusunda, işletmeler ‘ekibe yatkınlık’ yetkinliğini jenerik bir yetkinlik olarak kullanmaktadırlar. Uygulamacılar, bir yöntemin diğer yöntem ya da yöntemleri tamamlayıcı nitelikte olduğu görüşüyle işgören seçimlerinde kişilik envanterleri, mülakat, değerlendirme merkezi uygulamaları, grup tartışmaları gibi yöntemlerden faydalanmaktadırlar. Bu bağlamda araştırma sorusu şu şekilde tanımlanmıştır: Seçme ve yerleştirme sistemlerinde bir arada kullanılan yöntemler olarak grup tartışması, yetkinlik temelli mülakat ve kişilik envanterinin sonuçları birbirlerini desteklemekte midir? Araştırmada, iş başvurusunda bulunan 118 yeni mezun adayın ekip yetkinliklerini ölçmek amacıyla, ilgili işletmedeki uygulamacılardan grup tartışması ve yetkinlik temelli mülakatlardan elde edilen sonuçlar temin edilmiş ve ayrıca bu sonuçlarla ilişkisini belirlemek amacıyla ilgili örnek işletmenin adaylarının kişilik özellikleri Mini-IPIP Beş Faktör Kişilik Envanteri ile değerlendirilmiştir. Çalışmada adayların üç ekip-yetkinliğinin (‘Kendine Güven’, ‘İşbirliği ve Uyum’ ve ‘Etkileme ve İkna’) değerlendirilmesine yönelik kullanılan grup tartışması ve yetkinlik temelli mülakat yöntemleri ile adayların kişilik özelliklerinden (Sorumluluk Bilinci, Uyumluluk, Dışadönüklük, Deneyime Açıklık ve Duygusal Denge) hangisi ya da hangilerinin adaylarla ilgili nihai değerlendirmeyi yordadığını belirlemek için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.

Full Text:

PDF